Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει τις δεδουλευμένες αποδοχές του ή η καταβολή τους έχει καθυστερήσει, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα εκτός από το να στραφεί στα πολιτικά δικαστήρια ζητώντας αποζημίωση, να κινήσει και ποινική διαδικασία κατά του υπερήμερου εργοδότη.

Συγκεκριμένα, βάσει της διάταξης του άρθρου μόνου του αναγκαστικού νόμου 690/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 1 του Ν. 2336/1995, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα.

Περαιτέρω, ο μεταγενέστερος νόμος 3996/2011 προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών από εργοδότη και δη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Ο νόμος αυτός, πέραν του ότι προφανώς εφαρμόζεται σε παραβάσεις που έλαβαν χώρα μετά την ψήφισή του, είναι γενικότερος καθώς καθιστά αξιόποινη εκτός από τη μη καταβολή δεδουλευμένων και την παράβαση άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, αλλά και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.

Ως αποδοχές που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του α.ν.690/1945 θεωρούνται τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, τα επιδόματα και οι αποδοχές αδείας, η αμοιβή για εργασία Κυριακές και αργίες και νυχτερινή εργασία, οικογενειακά επιδόματα όπου αυτά καταβάλλονται, οικειοθελείς πρόσθετες παροχές του εργοδότη που καταβάλλονται κατ’ επανάληψη ως αντάλλαγμα για παρασχεθείσα εργασία και γενικά κάθε είδους επιδόματα που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς ή προφορικώς και καταβάλλονται σταθερά, αδιάλειπτα και ανεπιφύλακτα.

Αντιθέτως δε θεωρούνται αποδοχές κατά τη νομολογία παροχές που έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα. Η ποινική δίωξη του εργοδότη κινείται μετά από προηγούμενη μήνυση του εργαζομένου, της επαγγελματικής του οργάνωσης, ή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο αφού επιχειρήσει πρώτα την εξωδικαστική επίλυση του ζητήματος παραπέμπει την υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίζεται και προχωράει γρήγορα λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος αλλά και της 5ετούς παραγραφής των μισθολογικών αξιώσεων. Μάλιστα, αν η μήνυση ασκηθεί εντός μίας ημέρας από τότε που οι δεδουλευμένες αποδοχές κατέστησαν απαιτητές μπορεί να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία κατά του εργοδότη.

Προκειμένου να τυγχάνουν εφαρμογής οι ανωτέρω διατάξεις πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να πρόκειται περί σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων συμβάσεις έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εντολής κ.ά.
  • Να αποδεικνύεται από έγγραφα ή πραγματικά περιστατικά ότι οι μηνυόμενοι είχαν εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς κι ότι ήταν αρμόδιοι για την σύναψη συμβάσεων εργασίας και την πληρωμή των εργαζομένων.
  • Να συντρέχει δόλος, δηλαδή να γνωρίζει ο μηνυόμενος ότι υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και υποχρέωση καταβολής των αποδοχών και εν γνώσει του να μην τις καταβάλλει.
  • Να προσδιορίζεται το ύψος της οφειλής, αλλά και το ύψος των δεδουλευμένων αποδοχών και των επιδομάτων, διαφορετικά η μήνυση είναι απορριπτέα λόγω αοριστίας και ασάφειας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία ο εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη διεκδικώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη, επειδή θεωρείται ότι η καθυστέρηση καταβολής μισθού από μόνη της δεν αποτελεί ζημία που να έχει ως αιτία τη συγκεκριμένη αξιόποινη συμπεριφορά του εργοδότη. Έτσι, παρότι η κίνηση της ποινικής διαδικασίας αποτελεί μέσο πίεσης για την καταβολή στον εργαζόμενο των δεδουλευμένων αποδοχών, εάν αυτός επιθυμεί τη χρηματική του ικανοποίηση μπορεί να τη διεκδικήσει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων ή εξωδικαστικά με προσφυγή του στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313