Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία ζει μία περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ίσως τη μεγαλύτερη που έζησε ποτέ η Ελλάδα στη σύγχρονη ιστορία της. Η μείωση του χρόνου απασχόλησης και οι λιγότερες ευκαιρίες εργοδότησης από τις επιχειρήσεις, αποτελούν αναμφίβολα σημαντικές αρνητικές πλευρές της κρίσης αυτής. Υπάρχουν άραγε και θετικές πλευρές σε αυτό το περιβάλλον και σε σχέση με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Η απάντηση είναι καταφατική. Οι θετικές πλευρές της οικονομικής κρίσης εντοπίζονται α. στη δημιουργία νέων ρόλων με στόχο την αντιμετώπιση των αλλαγών στο ευρύτερο περιβάλλον αλλά και β. στη διεύρυνση των ευκαιριών για ανάπτυξη και ουσιαστικότερη βελτίωση των υπαρχόντων στελεχών των οργανισμών.

Προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία τα σχέδια αυτά των οργανισμών αλλά και να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα υπάρχοντα στελέχη, η ύπαρξη ολοκληρωμένων Διαδικασιών Εσωτερικής Στελέχωσης είναι καθοριστικής σημασίας για όλους τους οργανισμούς σήμερα.

Εμείς, στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, έχουμε ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, πολύ πριν αυτά γίνουν απαίτηση της οικονομίας. Δίνουμε ευκαιρίες ανάπτυξης εσωτερικά, ενισχύοντας την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών και επανεκπαιδεύοντας τα στελέχη μας για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις νέων θέσεων εργασίας.

Η πολιτική αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να στελεχώσουμε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ή και τους νέους εργασιακούς ρόλους, κατά προτεραιότητα από το υπάρχον δυναμικό της Τράπεζας και των θυγατρικών του Ομίλου. Η Διαδικασία της Εσωτερικής Στελέχωσης, αφορά στον εντοπισμό και την προσέλκυση εσωτερικών υποψηφίων υψηλού επιπέδου, οι οποίοι ενστερνιζόμενοι τις αξίες και το όραμα του Ομίλου μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίησή του.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, στοχεύοντας στην κάλυψη των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου, μέσω της κάλυψης των αναγκών στελέχωσης, δίνει τις ευκαιρίες και τα κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό του να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Πιο συγκεκριμένα με την εσωτερική στελέχωση στοχεύουμε:
• Στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας
• Στην παροχή κινήτρων ανάπτυξης κι επαγγελματικής εξέλιξης σε όλους τους εργαζόμενους μέσω της απόκτησης νέων γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων
• Στην ενδυνάμωση της κουλτούρας επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διαμόρφωση νοοτροπίας προσανατολισμού στην υψηλή απόδοση
• Στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον Όμιλο και
• Στην απόκτηση σημαντικών εμπειριών (critical experiences) που απαιτούνται για την ανάληψη μεγαλύτερων θέσεων ευθύνης στο μέλλον.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι: α. η σωστή, ανοικτή και συνεπής επικοινωνία των ευκαιριών στελέχωσης και ανάπτυξης, β. η ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής εκπαίδευσης των στελεχών και κυρίως γ. η «επικράτηση» μιας κουλτούρας αλλαγής, τόσο για τα στελέχη που μετακινούνται όσο και για τις Διευθύνσεις που αποδεσμεύουν και δέχονται τα στελέχη αυτά.

Η ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας αλλαγής θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η επαρκής γνώση των αναγκών των εργαζομένων και η κατανόηση της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής, αποτελούν τα βασικά συστατικά για μια τέτοια κουλτούρα αλλαγής. Δεν αρκούν όμως.

Η ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων και διαδικασιών, τα επιτυχημένα παραδείγματα και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων του οργανισμού, είναι εκείνα τα στοιχεία που ενισχύουν τη διάθεση αλλαγής και τελικά οδηγούν στην εδραίωση και επιτυχία του όλου προγράμματος. Εξίσου σημαντική είναι και η κατανόηση των συναισθημάτων των ίδιων των στελεχών και πώς οι ίδιοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και βιώνουν την πιθανότητα της μετακίνησης. Ο φόβος του αγνώστου και η πρόκληση της αναγνώρισης σε ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον, αποτελούν αναμφίβολα συναισθήματα που καταβάλλουν κάθε εμπλεκόμενο. Η απόκτηση καινούργιων γνώσεων, από μόνη της αποτελεί μία πρόκληση!

Οι εναλλαγές στην καριέρα των εργαζομένων και η ύπαρξη ευελιξίας από την πλευρά τους, πραγματοποιείται για να ενισχύσει και να υποστηρίξει τις συνεχώς νέες απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος ενώ συντελεί και στη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας. Εάν θέλουμε να αποκτήσουμε, πραγματικά, ποιότητα και ενδιαφέρον στην επαγγελματική μας εξέλιξη θα πρέπει να αποτινάξουμε τον εαυτό μας από ρηχές φιλοδοξίες και στεγανά, θα πρέπει να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας, τις δυνατότητές μας και τον οργανισμό που εργαζόμαστε, να δείξουμε ευελιξία και να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις.