Τα έσοδα της Randstad Holding το 1ο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκαν κατά 22% (έφτασαν τα € 3,700.0 εκατ.) και της οργανικής ανάπτυξης ανά εργάσιμη ημέρα κατά 15%. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 82% και τα λειτουργικά μειώθηκαν κατά 2% και (έφτασαν τα € 562 εκατ.).

Επιπλέον, τα μεικτά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) έφτασαν τα € 108.7 εκατ. (+44%) ενώ το περιθώριο του ΕΒΙΤΑ έφτασε το 2,9% (έναντι 2,5% στο α’ τρίμηνο του 2010). Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα που αναλογούν στους κατόχους των κοινών μετοχών έφτασαν τα € 65.8 εκατ. με αύξηση 38%, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα € 0,38 (+36%), οι ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 234% και έφτασαν τα € 130 εκατ. Τέλος, στα βασικά σημεία του α’ τριμήνου του 2011 ήταν και η έναρξη πλάνου (οργανικής) ανάπτυξης για το τμήμα Professionals.