Οι δυσχερείς οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα πολλές επιχειρήσεις στο κλείσιμο και στη διακοπή των εργασιών τους, καθώς οι επιχειρηματίες- εργοδότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις εμπροθέσμως και προσηκόντως. Τι γίνεται όμως με τις συμβάσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε μία επιχείρηση όταν αυτή πτωχεύει;

Όταν ένας επιχειρηματίας- εργοδότης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που διατηρούν τρίτοι κατά αυτού, οδηγείται σε πτώχευση, η οποία κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, είτε κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τον ίδιο ή κάποιον τρίτο- δανειστή είτε αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Σε περίπτωση όμως που μια επιχείρηση κηρυχθεί σε πτώχευση, αυτό δε συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτήν. Τουναντίον, οι υπάρχουσες συμβάσεις εργασίας παραμένουν σε ισχύ και διατηρούνται ανέπαφες, συνεπώς, και οι υποχρεώσεις του εργοδότη για καταβολή των συμφωνημένων αποδοχών και των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, έως ότου οι οικείες συμβάσεις καταγγελθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.

Έτσι λοιπόν, μετά την πτώχευση, ο διορισθείς από το δικαστήριο σύνδικος της πτώχευσης, επιφορτισμένος με το έργο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας, πρέπει να προβεί σε καταγγελία των υπαρχουσών συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να μην καταστεί ο εργοδότης υπερήμερος και υπόχρεος σε καταβολή μισθών υπερημερίας, λόγω μη αποδοχής των υπηρεσιών των εργαζομένων του που εξακολουθούν να δεσμεύονται συμβατικά με την επιχείρηση. Εξάλλου γίνεται κοινώς αποδεκτό και από τη θεωρία και από τη νομολογία ότι η πτώχευση δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, που θα μπορούσε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα να οδηγήσει σε απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων. Ωστόσο, σε αντίθεση με το συνήθως συμβαίνον, δεν είναι υποχρεωτική η άμεση και ταυτόχρονη καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης προκειμένου να θεωρηθεί η καταγγελία έγκυρη, δεδομένου ότι λόγω της παύσης των εργασιών της πτωχής εταιρείας δεν είναι δυνατή η αποδοχή της εργασίας των εργαζομένων.

Αυτό επουδενί δε σημαίνει ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από την καταβολή της αποζημίωσης, απλά ότι η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης θεωρείται πλέον πτωχευτική απαίτηση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν, η ικανοποίηση δε αυτής γίνεται από την πτωχευτική περιουσία, κατά προνομιακό τρόπο, πριν δηλαδή τη διανομή του εκπλειστηριάσματος σε ποσοστά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και συνεπώς, η καταβολή αποζημίωσης εξακολουθεί να συνιστά προϋπόθεση για την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, στην περίπτωση που συνεχίστηκε η δραστηριότητα της πτωχής εταιρείας και ο σύνδικος αποδέχτηκε για κάποιο διάστημα τις προσφερόμενες από έναν εργαζόμενο υπηρεσίες.

Προκειμένου, να μεγιστοποιηθεί η παρεχόμενη προστασία στους εργαζομένους μιας εταιρείας, των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν μετά την κήρυξη της επιχείρησης- εργοδότη τους σε πτώχευση και να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των ανεξόφλητων απαιτήσεων τους, συστάθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. ο αυτοτελής «Λογαριασμός προστασίας των εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη». Ως αφερέγγυος εργοδότης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης πληρωμών και κηρύχθηκε η πτώχευση. Από τον οικείο λογαριασμό, πόροι του οποίου αποτελούν το 0,15% της εργοδοτικής εισφοράς δύναται να καταβληθούν οφειλόμενες αποδοχές έως τριών (3) μηνών, που εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για την κήρυξη της πτώχευσης.

Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι προκειμένου να ικανοποιηθούν από το λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Δ., οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, δηλαδή συγκεκριμένα, α. βεβαίωση του συνδίκου πτώχευσης αναφορικά με το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών, β. υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και γ. τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μετά την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κήρυξη, λοιπόν, σε πτώχευση μιας επιχείρησης δεν οδηγεί άνευ ετέρου σε καταγγελία των εργασιακών συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313