Ο λόγος «άνεργοι/απασχολούμενοι» διαμορφώνεται στο α' τρίμηνο του 2013 στο 38% περίπου, δηλαδή σε κάθε οκτώ εργαζομένους αντιστοιχούν τρεις άνεργοι, σύμφωνα με μελέτη της ICAP Group, στην οποία καταγράφεται δραματική μείωση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 20%, στο διάστημα 2008-2012, συνοδεύτηκε από σχεδόν ισοδύναμη μεταβολή της απασχόλησης (-19% μεταξύ δ’ τριμήνου 2008 και 2012). Όπως αναφέρεται, η ύπαρξη ανέργων, ακόμα και με υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και η παράταση της ύφεσης, φαίνεται να μετατρέπουν την ανεργία, εκτός από διαρθρωτικό και σε «πάγιο» χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 8% (328 χιλ. άτομα) το 2012, σε σχέση με το 2011. Η κάμψη της απασχόλησης συνεχίζεται και στο 2013, αφού ο αριθμός των απασχολουμένων, κατά το α’ τρίμηνο του έτους, μειώθηκε σε 3.595,9 χιλιάδες, που συνεπάγεται ότι σε ένα μόνο έτος υπήρξε νέα απώλεια 242 χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενώ, στην τριετία 2010-2013 (α’ τρίμηνο) η μείωση των θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε σε 829,7 χιλιάδες.

Οι μειώσεις στην απασχόληση, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «έχουν προέλθει σε πολλές περιπτώσεις και από την παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν επιβίωσαν, λόγω της οικονομικής ύφεσης και όχι μόνον από τον περιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων». Αναλύοντας τα τριμηνιαία στοιχεία, που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ., παρατηρείται ότι η αύξηση της ανεργίας, τα έτη 2009 και 2010, δεν προήλθε μόνο από τη μείωση της απασχόλησης, αλλά και από την αύξηση του εργατικού δυναμικού.

Αντίθετα, το 2011, καταγράφηκε μείωση του εργατικού δυναμικού, το οποίο, μέχρι και το α’ τρίμηνο του 2013, κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με τη διετία 2009-2010. Eξετάζοντας τις μεταβολές στον αριθμό των απασχολουμένων, φαίνεται ότι, ενώ, αρχικά (α’ τρίμηνο 2010), η μείωση αφορούσε, κυρίως, τους άνδρες απασχολούμενους, στη συνέχεια, η κρίση έπληξε και τη γυναικεία απασχόληση. Σε γενικές γραμμές, η μείωση αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ωστόσο, μεγαλύτερες μειώσεις (σε απόλυτα μεγέθη) καταγράφονται στις ηλικιακές ομάδες 30-44 και 45-64.

Ο αριθμός των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων παρουσίασε αύξηση, κατά το περασμένο έτος. Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης βαίνει αυξανόμενο, τα τελευταία χρόνια και ανήλθε στο 8,6%, το α΄ τρίμηνο του 2013, από 6,4%, το α΄ τρίμηνο του 2010. Στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης, τα προηγούμενα έτη, ουσιαστικά επήλθε ως πρώτη αντίδραση αρκετών επιχειρήσεων στην κρίση, με την υποκατάσταση των μόνιμων εργαζομένων με προσωρινά απασχολούμενους.

Τέλος, αναφορικά με τη μείωση της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2013, αυτή προήλθε, κυρίως, από τους κλάδους του χονδρικού-λιανικού εμπορίου (-43,2 χλδ. άτομα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012), των κατασκευών (-41,3 χλδ. άτομα) της μεταποίησης (-36,2 χλδ. άτομα) και της εκπαίδευσης (-32,5 χλδ. άτομα).