Η διαχείριση της πολιτικής στον χώρο εργασίας είναι μια πραγματικότητα για τους ηγέτες στις επιχειρήσεις. Οι μεταβολές στη δύναμη των στελεχών επηρεάζουν τις αποφάσεις, οδηγώντας στον ανταγωνισμό για πόρους και επιρροή. Για τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού, η γνώση αυτής της δύναμης, παρότι συχνά εκλαμβάνεται αρνητικά, είναι απαραίτητη.

Στο πολιτικό περιβάλλον κάθε οργανισμού, όπου άτομα και ομάδες ανταγωνίζονται για εξουσία και επιρροή, υπάρχει ευκαιρία για ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Η αποτελεσματική διαχείριση της πολιτικής προϋποθέτει βαθιά κατανόηση του ότι οι δυναμικές αυτές είναι παρούσες σε κάθε οργανωτική βαθμίδα. Βασικά στοιχεία όπως η μεταβολή στη δύναμη, η δημιουργία συμμαχιών και οι τακτικές επιρροής είναι καθοριστικά για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η εργασία.

Η ανάπτυξη ηγεσίας γίνεται μέσω της παρατήρησης των πολιτικών τακτικών ενός προϊσταμένου. Αυτή η διαδικασία κοινωνικής μάθησης εξοπλίζει τους μελλοντικούς ηγέτες με βιωματικές γνώσεις για τη διαχείριση των μικροπολιτικών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους μελλοντικούς ηγέτες να υιοθετήσουν στρατηγικές και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών στο χώρο εργασίας.

Οι προϊστάμενοι λειτουργούν ως βασικές πηγές γνώσης για τους υφισταμένους που μαθαίνουν να πλοηγούνται στις αβεβαιότητες και να αποκτούν πόρους. Η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο ένας προϊστάμενος χειρίζεται επιδέξια τις πολιτικές καταστάσεις οπλίζει τους ανερχόμενους ηγέτες με την απαραίτητη εμπειρία για να μετριάσουν τους κινδύνους και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες στους μελλοντικούς τους ρόλους, προετοιμάζοντας τους ηγέτες να επιτύχουν εν μέσω μικροπολιτικών.

Οι ηγέτες οφείλουν να καθοδηγήσουν τους υφισταμένους τους στις δυσκολίες της μικροπολιτικής. Οι ηγέτες που επιδεικνύουν πολιτική οξυδέρκεια δίνουν παραδείγματα για την κατάλληλη συμπεριφορά σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Αυτό το θετικό πρότυπο συμβάλλει στη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών, ενώ η μάθηση από τα λάθη προσφέρει ισχυρά διδάγματα. Η καθοδήγηση αυτή διευρύνει την πολιτική εργαλειοθήκη των υφισταμένων, προωθώντας την επιτυχία τους σε μελλοντικούς ηγετικούς ρόλους.

Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να αναγνωρίσει ότι η πολιτική στον χώρο εργασίας είναι καταλυτική για την ανάπτυξη ηγεσίας, όταν χρησιμοποιείται στρατηγικά. Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να προσφέρουν πρακτικές εμπειρίες, ενώ τα επίσημα συστήματα καθοδήγησης μπορούν να συνδυάσουν τους ανερχόμενους ηγέτες με έμπειρους μέντορες. Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός για τη διαδοχή περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την προετοιμασία ατόμων με υψηλές προοπτικές για τις δύσκολες πτυχές της ηγεσίας.

Συμπερασματικά, ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται αντιληπτή και αξιοποιείται η πολιτική στο χώρο εργασίας είναι κρίσιμος. Αντί να αποφεύγουν την πολυπλοκότητά της, οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να την αξιοποιήσουν ως εργαλείο για την καλλιέργεια εύρωστων, προσαρμόσιμων ηγετών.

SHORT BIO
Η Αντωνία Λαμπάκη είναι Associate Faculty στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (DEREE), ειδική σε θέματα ηγεσίας και διαχείρισης στρατηγικών αλλαγών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ο.Π.Α.. Συμμετέχει ως ερευνήτρια σε μεγάλα ερευνητικα προγράμματα και το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων (PwC, ΔΕΔΔΗΕ, Τράπεζα Αττικής, Περιφέρεια Αττικής).