Ποιες είναι οι κρίσιμες ηγετικές ικανότητες και πώς θα τις αναπτύξουν οι μελλοντικοί ηγέτες, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο εργασιακό τοπίο;

Σε περιόδους πανδημίας, οικονομικής κρίσης, επιτάχυνσης της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και κλιματικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αλλαγές είναι ραγδαίες και οι ισορροπίες της επιχειρηματικής πραγματικότητας μετατοπίζονται. Οι νέοι εργαζόμενοι και μελλοντικοί ηγέτες χρειάζεται να αναπτύξουν κρίσιμες ηγετικές ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν γρήγορα στο νέο εργασιακό τοπίο ι και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας για Νέους Ηγέτες που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος Young Business Leaders αποτέλεσε την πηγή του περιεχομένου του εν λόγω βιβλίου. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στο οποίο αναλύεται η έννοια της ηγεσίας, τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας και τρόποι εμβάθυνσης και κατανόησης των νέων ρόλων και συμπεριφορών του ηγέτη.

Επίσης, παρουσιάζονται οι δέκα ηγετικές ικανότητες που προέκυψαν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, δομημένες σε τρεις κατηγορίες αυτοδιαχείρισης, (αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, αξιοπιστία), επιχειρηματικές (στρατηγική σκέψη και σχεδιασμός, αναλυτική λήψη αποφάσεων, δημιουργική επίλυση προβλημάτων) και διαχείρισης ανθρώπων (ομαδική συνεργασία, διαπροσωπική επικοινωνία, παρακίνηση συνεργατών, δημιουργία δικτύου σχέσεων), και προτείνονται βιωματικοί τρόποι ανάπτυξης τους με βάση τις αρχές της βιωματικής και της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.

Πώς θα γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις ικανότητες που αναπτύσσουν τα πανεπιστήμια και σε εκείνες που ζητούν οι εταιρείες; Τι χρειάζεται να κάνουν οι εταιρείες για να ενδυναμώσουν τους νέους ηγέτες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους; Ποια είναι τα κίνητρα για να εφαρμόσουν οι νέοι ηγέτες στην πράξη, όσα έμαθαν στην εκπαίδευση;
Ερωτήματα στα οποία καλείται να αναστοχαστεί κάθε ηγέτης που ξεκινά το δικό του «ταξίδι αυτοβελτίωσης» με σκοπό την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων.