Σχεδόν οι μισές (44%) από τις οικογενειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε έρευνα της ΕΥ χρησιμοποιούν τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής τους δράσης, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν την τάση να αναπτύσσουν εντονότερη σχετική δράση από τις μικρότερες, όπως προκύπτει από την έρευνα του Κέντρου Αριστείας Οικογενειακών Επιχειρήσεων της ΕΥ, με τίτλο «Family business philanthropy – creating lasting impact through values and legacy», που ερεύνησε τις απόψεις 525 ιδιοκτητών και διαχειριστών οικογενειακών επιχειρήσεων σε 21 χώρες.

Κατά μέσο όρο, οι οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως επενδύουν το 3,1% του πλούτου τους σε επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, με τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή (3,5%), την Ευρώπη και την Ασία (3,4%) να ηγούνται αυτής της τάσης. Ταυτόχρονα, το 70% των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων οργανώνει τις φιλανθρωπικές του δράσεις μέσω ενός ειδικού οικογενειακού σχήματος, με το 40% να χρησιμοποιεί ένα οικογενειακό ίδρυμα ή καταπίστευμα και το 30% να λειτουργεί μέσω ενός οικογενειακού γραφείου. Ωστόσο, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι φιλανθρωπικές δράσεις μπορούν να οργανωθούν και απευθείας, μέσω της οικογενειακής επιχείρησης.

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της επιτυχίας, περισσότεροι από τους μισούς (56%) ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων επιβλέπουν προσωπικά την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των φιλανθρωπικών τους έργων. Οι πολύ μικρές και οι πολύ μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις ασκούν μεγαλύτερο οικογενειακό έλεγχο, σε σχέση με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Παρά το επίπεδο της προσωπικής αυτής ανάμιξης στον έλεγχο, το 59% των ιδιοκτητών-διαχειριστών θα ήθελε να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα να αξιολογεί τη φιλανθρωπική δράση.