Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (International Labour Organization) αναφορικά με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 32% των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι «υπερεκπαιδευμένο», δηλαδή έχει καλύτερη εκπαίδευση από εκείνη που απαιτεί η θέση εργασίας την οποία έχουν καταλάβει.

Πιο αναλυτικά το 26,8% των εργαζομένων αντρών και το 15,0% εργαζομένων γυναικών θεωρείται εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Την ίδια στιγμή, το 21,8% των εργαζομένων αντρών και των 25,6% των εργαζομένων γυναικών στην Ελλάδα είναι «υποεκπαιδευμένο», δηλαδή έχει εκπαίδευση κατώτερη εκείνης που απαιτεί η δουλειά του.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αυστρία οι υπερεκπαιδευμένοι αποτελούν το 58%, στην Τσεχία το 50%, στη Δανία το 34%, στην Εσθονία το 39%. στη Γαλλία το 28%, στη Γερμανία το 11,8%, στην Ουγγαρία το 37%, στην Ισλανδία το 30%, στην Ιρλανδία το 33%, στην Ιταλία το 13,9%, στη Λετονία το 43%, στη Λιθουανία το 31%, στο Λουξεμβούργο το 27%, στην Ολλανδία το 11,2%, στη Νορβηγία το 16,6%, στην Πολωνία το 13,9%, στη Ρουμανία το 25%, στη Σλοβακία το 49,9%, στη Σλοβενία το 36%, στην Ισπανία το 13,8%, στη Σουηδία το 27,0%, στην Ελβετία το 13,4% και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 13%.  Σύμφωνα με τον ΙLO η αναντιστοιχία δεξιοτήτων αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.