Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας ανέθεσε στον όμιλο οικονομικών φορέων με την επωνυμία Master Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής A.E, το έργο «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων ανέργων γυναικών στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας».

Η σύμβαση αφορά στην επιμόρφωση 2.000 ανέργων γυναικών, στον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.895.580 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης αφορούν σε Εξειδικευμένη Συμβουλευτική-Mentoring (6 συνεδρίες), Επαγγελματική κατάρτιση (120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης/400 ώρες πρακτικής άσκησης) και Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία, στην οποία θα ανατεθούν οι υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 2.000 καταρτιζόμενες, καθώς και συμβουλευτικής και κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική), για 325 καταρτιζόμενες.