Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό αναζητώντας συμβουλευτική εταιρεία για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης για το έργο «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης», της πράξης με τίτλο «Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας».

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 218.240 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για 11 μήνες.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 28 Ιουλίου, στις 3 το μεσημέρι. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ηλεκτρονική και φυσική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη διεύθυνση της αναθέτουσας στις 3 Αυγούστου, στις 10 το πρωί.