Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) προχώρησε στη διεξαγωγή διαγωνισμού με θέμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», ο οποίος απευθύνεται σε 1940 ωφελούμενους, ανέργους έως 29 ετών, πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση θα έχει 18μηνη διάρκεια και αφορά:

• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (3 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

• Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 540 ωρών (120 ώρες θεωρία και 420 ώρες πρακτική άσκηση).

• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEK 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.064.688 ευρώ. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών είναι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα www.insete.gr.