Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Intracom Telecom με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το κοινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, την ενθάρρυνση ανάληψης κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών έργων, την προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις συνέργειες για να περιοριστεί το χάσμα ανάμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αγορά εργασίας, καθώς και την υλοποίηση προγράμματος Πρακτικής ‘Ασκησης φοιτητών και φοιτητριών του ΟΠΑ στην Intracom Telecom.