Βελτίωση εμφάνισε τον Σεπτέμβριο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, καθώς ο σχετικός δείκτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ενισχύθηκε στις 100,6 μονάδες (από 98,2 τον Ιούλιο και 99 τον Αύγουστο), φθάνοντας στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο από τον Δεκέµβριο του 2014.

Ταυτόχρονα, βελτιώνεται και η καταναλωτική εμπιστοσύνη κυρίως λόγω λιγότερο δυσμενών προβλέψεων για την ανεργία. Η ανάκαμψη του δείκτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 είναι συμβατή µε τον θετικό ρυθμό µεγέθυνσης της οικονοµίας και η ενίσχυσή του κατά τους τελευταίους µήνες είναι συνεπής µε την προσδοκία ότι ο ρυθµός αυτός θα έχει επιταχυνθεί, τουλάχιστον κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης, η βελτίωσή του είναι αξιοσηµείωτη. Αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σηµασία που είχε η άµβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά µε την οµαλή πορεία του προγράµµατος, όπως σε κάποιο βαθµό και την καλή πορεία του τουρισµού.