BAT: Workshop για την γονεικότητα στην εργασία και το Work-life balance

Workshop με θέμα την γονεικότητα στην εργασία και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής οργάνωσε την Πέμπτη 1η Ιουλίου η British American Tobacco, με την Δήμητρα Γούναρη, PCI Certified Parent Coach.

Βασικός στόχος του εν λόγω workshop ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων -γονέων ή μη- για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον προς τους γονείς και κατ’ επέκταση πιο δημιουργικό για όλους τους εργαζόμενους.

Επίσης, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν θετικές και αρνητικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας στρατηγικές που λειτουργούν υποστηρικτικά για τους εργαζόμενους γονείς, ενώ, για μία ακόμα φορά, φάνηκε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και η σημασία των ανθρώπινων σχέσεων έχουν κρίσιμο ρόλο για το εργασιακό περιβάλλον.

Έρευνα EY: 9 στους 10 εργαζόμενους ζητούν ευελιξία στον χώρο και στο ωράριο εργασίας

Περισσότεροι από τους μισούς (54%) εργαζόμενους που συμμετείχαν στην παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, 2021 Work Reimagined Employee Survey, θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να παραιτηθούν από τη δουλειά τους μετά την πανδημία του COVID-19, εάν δεν εξασφαλίσουν ένα επίπεδο ευελιξίας σχετικά με το πού και πότε θα εργάζονται. Η έρευνα διαπιστώνει ότι 9 στους 10 υπαλλήλους επιθυμούν ευελιξία στον χώρο εργασίας και στο ωράριό τους. Εάν είχαν τη δυνατότητα επιλογής, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) θα προτιμούσαν ευελιξία ως προς το πότε θα εργάζονται, σε σύγκριση με το 40% που θα προτιμούσαν ευελιξία όσον αφορά τον χώρο εργασίας.

Σε σχετική ερώτηση, οι διευθυντές / επικεφαλής τμημάτων, οι εργαζόμενοι στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή στην τεχνολογία και όσοι έχουν άλλους ανθρώπους υπό την φροντίδα τους, εκτίμησαν ότι είναι πιθανότερο να μετακινηθούν σε νέο ρόλο και επιχείρηση, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους για ευελιξία χώρου και χρόνου στην εργασία. Πιο πιθανό να παραμείνουν στις σημερινές θέσεις τους είναι η γενιά των baby boomers, τα άτομα με 10 και πλέον χρόνια προϋπηρεσίας και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση.

Η έρευνα αξιολόγησε, επίσης, τη στάση των εργαζόμενων απέναντι στις υπάρχουσες εργασιακές πρακτικές, με τους ερωτηθέντες, σε γενικές γραμμές, να είναι θετικοί προς την εξ αποστάσεως εργασία. Σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι η οργανωτική κουλτούρα της επιχείρησής τους έχει αλλάξει και, μάλιστα, έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ενώ το 31% πιστεύουν ότι έχει επιδεινωθεί. Επιπρόσθετα, η έρευνα εξέτασε και τις απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με το εμβόλιο για τον COVID-19, διαπιστώνοντας ότι το 61% επιθυμούν η επιχείρησή τους να καταστήσει τον εμβολιασμό απαραίτητη προϋπόθεση για όσους θα εργάζονται στο γραφείο.

Tέλος, η προοπτική της ολοένα και πιο διαδεδομένης ευέλικτης εργασίας, οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις για περισσότερη τεχνολογία, τόσο για τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία, όσο και για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία. Το 64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι επιθυμούν πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό στο γραφείο (π.χ. ταχύτερο internet και καλύτερα μέσα τηλεδιάσκεψης). Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα (48%) δηλώνουν ότι οι εταιρείες οφείλουν να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την εργασία στο σπίτι (π.χ. επιπλέον οθόνες και ακουστικά), ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (47%) θα επιθυμούσαν να αποζημιωθούν (χρηματική αμοιβή) για τα έξοδα internet υψηλής ταχύτητας / τηλεφωνίας που πληρώνουν.

ΒΕΠ: Διαγωνισμός Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προχωρεί στην προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», προϋπολογισμού 596.600 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση δεξιοτήτων 760 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρειας Αττικής μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, για την προσαρμογή τους στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας (τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Η σύμβαση περιλαμβάνει 3 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/09/2021 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.bep.gr/