Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: Διαγωνισμός για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών, για το έργο «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση, επιμόρφωση των ωφελουμένων» που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο με τίτλο «Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας».

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη του γενικού πληθυσμού σε θέματα τηλεργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες από την επόμενη της υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 11.800.000 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στην JTI η Κατερίνα Φραγκουδάκη

Καθήκοντα People & Culture Business Partner, Talent Manager στην Japan Tobacco International ανέλαβε από τον τρέχοντα μήνα η Κατερίνα Φραγκουδάκη.

Η Κ. Φραγκουδάκη είναι απόφοιτη του ΟΠΑ, κάτοχος Master στο International Business & Administration από το Alba και πιστοποιημένη Coach από το Athens Coaching Institute, ενώ μέχρι πρότινος διατελούσε People Empowerment Europe στην Enel Green Power.

PfB: Αναβαθμισμένοι ρόλοι για 6 στελέχη της

Τον ρόλο έξι στελεχών της αναβάθμισε η People for Business, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της. Συγκεκριμένα, ο Πάνος Μπαλτάς, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν Director | Special Projects, αναλαμβάνει τον ρόλο του Partner, HR Advisory, συντονίζοντας τους πυλώνες των συμβουλευτικών και στρατηγικών έργων της εταιρείας. Παράλληλα, αποτελεί μέλος του Executive Committee. Επιπρόσθετα, η Αθηνά Περατινού αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του Manager στο Office, Group CEO.

Mέλος του Executive Committee από την πρώτη στιγμή, διατηρεί εποπτικό ρόλο της συνολικής οικονομικής και λειτουργικής διαχείρισης των εταιρειών του Ομίλου. Τον ρόλο του Director, People and Culture αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Manager, Premium Selection, Νίκος Βασιλός, έχοντας στην ευθύνη του τις υπηρεσίες Επιλογής Στελεχών (Selection), των Κέντρων Αξιολόγησης (Development Centres) και της Yπηρεσίας Eπανατοποθέτησης (Οutplacement).

Επιπλέον, η Λύδια Καρυανάκη εξελίχθηκε σε Manager, People and Culture, συμμετέχοντας πλέον και στο Executive Committee και στην Ομάδα Στρατηγικής της εταιρείας, ενώ ο Δημήτρης Ρουμπής αναλαμβάνει τον ρόλο Project Manager στο Τμήμα Special Projects, στη Διεύθυνση People and Culture. Τέλος, η Χριστίνα Μπατζάκη αναβαθμίζεται σε Senior Associate, Advisory της People for Business.

ΚΕΘΙ: Δράσεις ενημέρωσης εργαζομένων για θέματα παρενόχλησης

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020), διοργανώνει δράσεις επιμόρφωσης για διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η παροχή γνώσεων και ορθής πληροφόρησης, προκειμένου οι παρενοχλητικές συμπεριφορές στο εργασιακό περιβάλλον να προλαμβάνονται, να καταγγέλλονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των εν λόγω επιμορφωτικών σεμιναρίων βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4808/2021) για τους εργοδότες φορείς.

Πιο αναλυτικά, οι δράσεις επιμόρφωσης στοχεύουν στα εξής:

  • Παροχή πληροφόρησης σε εργοδότες και διευθυντικά στελέχη για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στον κόσμο της εργασίας.
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.
  • Υποστήριξη των φορέων προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος4808/2021 και να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές.

Η επιμόρφωση παρέχεται δωρεάν, πραγματοποιείται διαδικτυακά και έχει διάρκεια οκτώ ώρες. Η έναρξη προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Μάρτιο. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση από το ΚΕΘΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.