Στην Ελλάδα πραγματοποιείται για πρώτη φορά μεταξύ 11-18 Ιουνίου το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την προώθηση νέων γυναικών στην υδατοκαλλιέργεια με τίτλο “Η ενδυνάμωση των νέων γυναικών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας”.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας τριών φορέων υδατοκαλλιέργειας: της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (GFCM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέες γυναίκες από τον χώρο της παραγωγής, της διοίκησης και της έρευνας από 11 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Ο στόχος είναι οι συμμετέχουσες να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση με επισκέψεις σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων αλλά και εσωτερικών υδάτων για να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους και είδη εκτροφής.

Στόχος η αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισοτήτων
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το 2022 στην Τυνησία και ο στόχος είναι να επαναλαμβάνεται ετησίως έως το 2030. Η Στρατηγική 2030 του GFCM για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των γυναικών και με το ψήφισμα GFCM/45/2022/1 για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τονίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των υφιστάμενων ανισοτήτων και των περιορισμένων ευκαιριών που αυτές αντιμετωπίζουν.

Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στην υδατοκαλλιέργεια, οι GFCM, FEAP και ΕΛΟΠΥ προσβλέπουν στην προώθηση του οδικού χάρτη «Blue Transformation 2020 – 2030» του FAO, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών και αειφόρων συστημάτων τροφίμων προερχόμενα από τα υδάτινα συστήματα, που θα ωφελούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη και θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (17 SDGs), ειδικά αυτών που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων, την ισότητα των φύλων, την αειφόρο διαχείριση των πόρων και την οικονομική ανάπτυξη.