Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή περιλαμβάνει διατάξεις που αυστηροποιούν τις ποινές που μπορεί να επιβάλλει το ΣΕΠΕ.

Επιταχύνει τη διαδικασία δικαστικών αποφάσεων για περιπτώσεις εργατικής διαφοράς, ενώ παρέχει το δικαίωμα στους εργαζόμενους ακόμα και με διαταγή πληρωμής να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα που τους οφείλει ο εργοδότης τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες υποχρεώνονται στο εξής να δηλώνουν ηλεκτρονικά τις υπερωρίες που θα πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί τους, προκαταβολικά, ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της υποδηλωμένης εργασίας.

Πιο αναλυτικά, τo ΣΕΠΕ αποκτά το δικαίωμα να ζητάει από τους εργαζόμενους την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επιχείρηση όπου εργάζονται, με στόχο την εξακρίβωση των στοιχείων όσων εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Παράλληλα, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εντοπίζονται παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Αναφορικά με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου, όμως σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Παράλληλα, υποχρεώνεται να αναγγέλλει στο σύστημα κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα αποχώρησης του εργαζόμενου.

Τέλος, οι αγωγές για περιπτώσεις άκυρης απόλυσης, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς θα πρέπει να εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την κατάθεσή τους, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού με την προϋπόθεση η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη.