Το κοινότοπο και τετριμμένο «ο χρόνος είναι χρήμα» αποκτά την απόλυτή του σημασία στο χώρο του επιχειρείν. Ωστόσο, ο χρόνος είναι δύσκολος στη διαχείρισή του και αυτό συμπεριλαμβάνει την ακριβή καταγραφή του αλλά και της παρουσίας ή απουσίας του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που, εδώ και αρκετά χρόνια, χρησιμοποιούν συστήματα ωρομέτρησης και καταγραφής παρουσιών ανθρώπινου δυναμικού για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της μισθοδοσίας. Αλλά η χρήση των δεδομένων για το χρόνο και την παρουσία, σε ενέργειες όπως οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις, ο προγραμματισμός και η προσπάθεια μείωσης των εργασιακών δαπανών είναι πρακτικές που χρησιμοποιούνται, κατά κόρον, από τις καλύτερες (best in class) επιχειρήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έρευνα της Aberdeen Group (εταιρεία που διεξάγει έρευνες με αντικείμενο το ΙΤ) αποκαλύπτει ότι τα συγκεκριμένα συστήματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τα θεμέλια ενός αποτελεσματικού συστήματος workforce management. Αναφορικά με τους λόγους που οι οργανισμοί οδηγούνται ολοένα και περισσότερο στην υλοποίηση time and attendance systems, τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν ως νούμερο ένα την αλλαγή του επιχειρησιακού τοπίου. Οι εταιρείες αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και χρειάζεται να συλλέγουν δεδομένα για πιο πολλούς εργαζόμενους, σε διαφορετικές χρονικές ζώνες και με διαφορετικές εργασιακές κουλτούρες.

Αυτά τα δεδομένα αποτελούν το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη συνολική εταιρική στρατηγική. Επειδή έχουν αντίκτυπο σε συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τα δεδομένα πρέπει να είναι σωστά. Οι λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο εργασίας και την παρουσία μπορεί να υπονομεύσουν τις σωστές προβλέψεις ενώ ακόμα και τα οφέλη από τα time and attendance systems μπορεί να εξανεμιστούν αν χρειάζεται χρόνος για να διορθωθούν τα λάθη της διαδικασίας.

Επόμενο σημαντικό βήμα είναι τα στελέχη να γνωρίζουν πώς μπορούν να έχουν καλύτερη γνώση και ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα των συστημάτων. Οι περισσότερες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, σκοπεύουν να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και θέαση αυτών των στοιχείων.

Οι best in class οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι το «κλειδί» για αυτή την προσπάθεια περιλαμβάνει:
• Τυποποίηση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων χρόνου εργασίας και παρουσιών
• Τεκμηρίωση των κατάλληλων διαδικασιών
• Μετρικές δεδομένων για όλους του εργαζόμενους ανεξαρτήτως είδους εργασίας ή τοποθεσίας
• Κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για την ορθή χρήση των συστημάτων και την ακρίβεια στην εισαγωγή στοιχείων
• Επαρκή εκπαίδευση των managers για την πρόσβαση, συλλογή και ανάλυση των στοιχείων.

Η ενοποίηση των time and attendance systems με άλλα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της χρήσης δεδομένων σε διαφορετικές διαδικασίες (πίνακας 1).

 Πίνακας 1. Ενοποίηση συστημάτων time and attendance με άλλα modules
 Workforce Management Element  Best in class οργανισμοί  Οργανισμοί μέσου όρου
 payroll  86%  79%
 scheduling  79%  53%
 compensation  78%  67%
 workforce planning  71%  37%
 employee performance management  70%  55%
 labor budgeting  68%  53%
 workforce analytics  59%  27%
 learning and development  53%  39%
 Competency and assessments  35%  23%


Οφέλη
Τα συστήματα ωρομέτρησης ανθρώπινου δυναμικού χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις για να καταγράψουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων ώστε να καταβάλλεται ο μισθός τους. Κάποιες εταιρείες έχουν και κάποιες ειδικές παραμέτρους που καταγράφουν τον αριθμό των ωρών που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν ορισμένες εργασίες.

Τα συστήματα time and attendance επιτρέπουν στα στελέχη HR να έχουν στη διάθεσή τους άμεσα τις εργάσιμες ώρες του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, επικουρούν στη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια ενώ σημαντικό στοιχείο είναι ότι αποτρέπουν ενδεχόμενα λάθη στον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Όπως επισημαίνει ο Σωτήρης Κούκιας, Διευθυντής Πωλήσεων της SCAN ABEE μερικά από τα βασικά οφέλη που προσφέρουν τα συστήματα ωρομέτρησης στις επιχειρήσεις είναι:
• Η ακρίβεια στον υπολογισμό των χρόνων εργασίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού και η  εύκολη μετατροπή τους σε κινήσεις μισθοδοσίας.
• Η πειθαρχία και ορθολογισμός της εργασίας, η οργάνωση και ακριβής πληροφόρηση που οδηγούν σε έλεγχο και μείωση κόστους.
• Ο σωστός προγραμματισμός του χρόνου, τόπου και διάρκειας εργασίας για κάθε εργαζόμενο (Βαρδιολόγιο).

Επιπρόσθετα οφέλη που αποκομίζουν οι οργανισμοί από τη χρήση τέτοιων συστημάτων είναι τα εξής:
Διαχείριση απουσιών
Ολόκληρο το ιστορικό των απουσιών των ατόμων, των τμημάτων και γενικά της εταιρείας είναι άμεσα διαθέσιμο και μπορεί να αποτελέσει υλικό αναφοράς. Έτσι, τα συστήματα μπορούν να προσφέρουν αναφορές για τις αργίες και τις άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι χωρίς να προκύπτουν προβλήματα με «ξεχασμένες» άδειες στο τέλος του χρόνου.

Αναφορές
Κάποιες περιεκτικές ομάδες αναφορών μπορούν να προστεθούν ως στάνταρ και να προγραμματιστούν να «τρέχουν» ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών, οι οποίοι έχουν την επιλογή να ενημερώνονται με e-mail. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη βελτίωση της επάρκειας.

Παρακολούθηση του χρόνου εργασίας
Η παρακολούθηση του ακριβούς χρόνου εργασίας προστατεύει τους εργαζόμενους ώστε να μην υπερβαίνουν το ωράριό τους και να εκτίθενται σε κινδύνους που συνεπάγεται η κούραση. Μέσω των συστημάτων μπορεί να στέλνεται αυτόματα ειδοποίηση για υπέρβαση του χρόνου εργασίας τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στους υπεύθυνους της εταιρείας.

Δίκαιη διαχείριση εργαζομένων
Όλοι οι εργαζόμενοι τυγχάνουν δίκαιης διαχείρισης καθώς τα συστήματα time and attendance καταγράφουν με αντικειμενικότητα τα πραγματικά στοιχεία.
Στην έρευνα της Aberdeen Group περιλαμβάνεται και ένας πίνακας που αναφέρει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά των time and attendance systems (πίνακας 2).

 Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των time and attendance systems

 Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα
 • Ακριβή συλλογή δεδομένων   • Φτωχές ή δυσκίνητες δυνατότητες αναφοράς
 • Εύκολη πρόσβαση από managers και εργαζόμενους  • Η εισαγωγή δεδομένων μπορεί να απαιτεί χρόνο
 • Ακρίβεια στις πληρωμές του ανθρώπινου δυναμικού  • Πιθανότητες εισαγωγής λάθους από απομακρυσμένους εργαζόμενους
 • Ευκαιρίες για ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο  • Περιορισμένες δυνατότητες ευελιξίας και παραμετροποίησης επιλογών
 • Δυνατότητα για ενοποίηση με συστήματα προγραμματισμού.  • Προκλήσεις ενοποίησης με πολλαπλές επιλογές.

Manual vs automated
Η χειροκίνητη διαδικασία μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και κοστοβόρα για μια επιχείρηση. Και αυτό διότι βασίζεται στους εργαζόμενους ότι θα διασφαλίσουν τη σωστή καταγραφή της ωρών εργασίας αλλά και στους υπεύθυνους μισθοδοσίας ότι θα «περάσουν» στο σύστημα όλα τα στοιχεία σωστά. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των time and attendance systems είναι ότι βελτιώνουν τη λειτουργική επάρκεια. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των δαπανών διαχείρισης αλλά και σε εξοικονόμηση χρόνου.


Οι αριθμοί
Η συστηματική απουσία των εργαζομένων αναδεικνύεται σε μία πρόκληση για τους εργοδότες. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην έρευνα που διεξήγαγε η Visual Management Solutions (συμβουλευτική εταιρεία), σε 357 επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2010, και στην οποία αναφέρεται ότι το 60% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχουν αυτοματοποιήσει την καταγραφή της παρουσίας των εργαζομένων (σχ.1).

Από τις επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιούν συστήματα ωρομέτρησης ανθρώπινου δυναμικού, το 31% δηλώνει ότι χρειάζεται τρεις ημέρες στο τέλος του μήνα για να υπολογίσει τις ημέρες παρουσίας ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 4% που επισημαίνει ότι ο χρόνος αυτός «εκτοξεύεται» στις 5 ημέρες.

Από τις 143 εταιρείες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα για την παρακολούθηση των παρουσιών των εργαζομένων, το 99% πιστεύει ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία του payroll και μάλιστα σε ποσοστό 75%-100%. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων time management που δεν είναι άλλο από την εξοικονόμηση χρόνου που έχει μεγάλο ROI.

Από την ίδια έρευνα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η διαχείριση της παρουσίας του ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντική όχι μόνο επειδή συνεισφέρει στη διαδικασία της μισθοδοσίας αλλά και επειδή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εργασιακή ζωή των ατόμων. Το 3% των εταιρειών δεν γνώριζε αν η αργοπορημένη προσέλευση είναι μια πραγματικότητα για αυτούς ενώ το 14% δεν είχε ιδέα αν όντως υπήρχαν εργαζόμενοι που απουσιάζουν. Το 62% των συμμετεχόντων έχουν βιώσει προβλήματα με την αργοπορία ή την ασθένεια κάποιων εργαζομένων αλλά το 50% δεν διαθέτει κάποιο σύστημα για να τα εντοπίζει.

Το 27% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα είχε κατά μέσο όρο 5-10 ημέρες απουσίας των εργαζομένων. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το ότι το 92% που μέχρι σήμερα διαχειρίζεται την καταγραφή της παρουσίας του ανθρώπινου δυναμικού χειροκίνητα, σκέφτεται να εγκαταστήσει στο προσεχές μέλλον ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Μέσα από τις πληροφορίες από τέτοια συστήματα, οι εργοδότες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αν κάποιος εργαζόμενος απουσιάζει συχνά και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παρέχει ένα τέτοιο σύστημα, προς όφελος των εργαζομένων, του HR αλλά και ολόκληρου του οργανισμού.


Κρίση και απουσίες
Περίπου τέσσερις στους δέκα εργοδότες δηλώνουν ότι η οικονομική κρίση τους έχει υποχρεώσει να προσπαθήσουν να μειώσουν τα επίπεδα απουσίας των εργαζομένων και κατά συνέπεια τα κόστη. Τα μεγαλύτερα κενά αλλά και οι ευκαιρίες να εξοικονομηθούν χρήματα βρίσκονται στην αποτροπή των απουσιών του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπισή τους, προτού γίνουν εξόχως κοστοβόρες. Σε αυτό το σημείο το HR μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση απουσιών και να προάγει τα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να παρέχει ακριβή στοιχεία και αναφορές ώστε να βοηθάει τους προδραστικούς managers να αντιμετωπίζουν τα πρώιμα σημάδια ενός αναποτελεσματικού τμήματος. Η συστηματική απουσία από το εργασιακό περιβάλλον φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τους περισσότερους οργανισμούς. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το 2009, το Chartered Institute of Personnel and Development, αποδεικνύουν ότι το κόστος της απουσίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε από £666 που ήταν το 2007, σε £692 το 2008 (σχ.4).

Οι «ελαφριές» αδιαθεσίες, είναι ο βασικός λόγος σύντομων απουσιών αλλά έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από ότι κάποιες πιο σοβαρές όπως η απουσία που οφείλεται σε στρεσογόνες αιτίες. Η απουσία μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς τύπους: τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπόθεσμη. Η βραχυπρόθεσμη σχετίζεται με μικρής σημασίας ασθένειες όπως γρίπη και κρυολογήματα ενώ η μακροπρόθεσμη με εγχειρήσεις ή μυοσκελετικά προβλήματα, κυρίως για όσους κάνουν χειρωνακτική εργασία. Το στρες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα μακροπρόθεσμης απουσίας.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση της μακροπρόθεσμης απουσίας εξαιτίας του στρες που προκύπτει από τις πολλές ώρες εργασίας και τις οικονομικές δυσκολίες.


Προσεγγίζοντας τη λύση
Για να είναι σε θέση οι εργοδότες να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν την απουσία των εργαζομένων πρέπει να διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης απουσιών και παρακολούθησης παρουσιών του ανθρώπινου δυναμικού.

«Η πληρότητα και ακρίβεια, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, καθώς και αυτοματοποίηση των δύσκολων εργασιακών θεμάτων του τομέα όπως ο προγραμματισμός της απασχόλησης, η διαχείριση των κινήσεων που καταγράφονται στα τερματικά ωρομέτρησης, η αυτοματοποίηση μισθοδοσίας με μετατροπή της παρουσίας σε εργατική απασχόληση με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της εργατικής νομοθεσίας, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων» τονίζει ο Σ. Κούκιας και αναφερόμενος στα κριτήρια επιλογής συνεργάτη συνεχίζει «Καθώς η ωρομέτρηση δεν διέπεται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο όπως η μισθοδοσία, η αντιμετώπισή της μηχανογραφικά είναι πολύπλοκη και απαιτεί σημαντική εξειδίκευση. Έτσι ο συνεργάτης που θα επιλεγεί πρέπει να διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή εφαρμογή και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης Ωρομέτρησης. Ειδικά σήμερα, που οι αλλαγές στο τομέα της απασχόλησης είναι γρήγορες και πολύ δυναμικές η εμπειρία του συνεργάτη στον τομέα αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος».

Η πιο δημοφιλής προσέγγιση για τη διαχείριση της μικρής διάρκειας απουσίας είναι η διεξαγωγή συνεντεύξεων, δηλώνει, στην έρευνα του CIPD, το 83% των εταιρειών. Δηλαδή, όταν οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στο γραφείο περνάνε από μια μίνι συνέντευξη κατά την οποία ερωτώνται για τους λόγους της απουσίας τους. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο οι οργανισμοί καταφεύγουν σε ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτά τα συστήματα έχουν την ικανότητα να καταγράφουν και να αναδεικνύουν διαφορετικά είδη απουσιών (νόμιμες άδειες, άδειες ασθένειας, απουσίες).

Έτσι, προσφέρουν στις εταιρείες ευκαιρίες να εντοπίσουν τις τάσεις και τους «κρυμμένους» λόγους απουσίας. Το απώτερο θετικό αποτέλεσμα σχετίζεται με τη μείωση των απουσιών. Υπάρχει βέβαια και η «όψη του νομίσματος» που αφορά τους εργαζόμενους. Δηλαδή, η διαχείριση της εξάλειψης των απουσιών είναι σημαντική όχι μόνο για τους εργοδότες αλλά και για το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό.

Τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση για θέματα υγείας και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος κερδίζουν έδαφος καθώς οι εργοδότες αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των καλών συνθηκών που συμβάλλουν τα μέγιστα στην καλή υγεία των εργαζομένων. Οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι οργανισμοί για να διασφαλίσουν τη λιγότερη δυνατή απουσία έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν το κόστος που αυτή επιφέρει. Στην έρευνα του CIPD οι εργοδότες δήλωσαν σε ποσοστό 15% ότι η απουσία του ανθρώπινου δυναμικού είναι αδικαιολόγητη αλλά αναγνώρισαν την ανάγκη να την διαχειριστούν.


Viewpoint: Χρήσιμα εργαλεία για όλη την επιχείρηση
Η καταγραφή του χρόνου εργασίας και o έλεγχος παρουσιών προσωπικού, ανέκαθεν αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της μισθοδοσίας και κατ’ επέκταση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αυτό καθιστά την χρήση ενός συστήματος ωρομέτρησης παραπάνω από αναγκαίο σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς και τις εταιρείες με υποκαταστήματα, εργοστάσια, διανεμητικά κέντρα και με προσωπικό άνω των 30 εργαζομένων.

Ειδικά στην εποχή μας, όπου δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τις κλασικές ανάγκες μιας ωρομέτρησης (υπερωρίες, άδειες, απουσίες, ασθένειες, αργίες, νυχτερινά, Σαββατοκύριακα) αλλά και νέες προκλήσεις όπως ευέλικτη εργασία, ελαστικό ωράριο, μερική απασχόληση ή παρακολούθηση εξωτερικών συνεργείων, ένα σύστημα ωρομέτρησης πρέπει να αναδειχθεί σε καθημερινό μας συνεργάτη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα τέτοιο σύστημα είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η πλήρης εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Από την άλλη όμως, πρέπει να είναι εύχρηστο, φιλικό, να παρέχει αυτοματισμούς, να «συνεργάζεται» σωστά με το σύστημα μισθοδοσίας, να έχει δυνατότητες παραμετροποίησης (ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης), να παράγει αναλυτικές αναφορές (reports).

Τέλος, να παρέχεται άμεσα συμβουλευτική/τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή. Ειδικά ο προμηθευτής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής συστήματος διότι θα καλείται να δώσει έγκυρες και έγκαιρες λύσεις  όπου απαιτεί η νομοθεσία ή οι ανάγκες της εταιρείας.

Εκτός όμως από τον σωστό υπολογισμό μισθοδοσίας και εφαρμογή της πολιτικής προσωπικού, ένα σύστημα ωρομέτρησης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο στα στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία της εταιρείας. Με την κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων ωρομέτρησης, η παρακολούθηση του κόστους ανθρώπινου δυναμικού γίνεται πιο αποτελεσματική και ο καταρτισμός πλάνων πιο ασφαλής.

Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο για κάποιο σύστημα να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μιας εταιρείας από την πρώτη ημέρα εγκατάστασης και εφαρμογής του. Πρέπει να δαπανηθεί αρκετός χρόνος σε παραμετροποίηση (με ανάλογο κόστος), ώστε να «χτιστεί» το σύστημα που θα καλύπτει 100% κάθε τομέα και ανάγκη ωρομέτρησης.

Χρήστος Γκαβαλέκας, Προϊστάμενος Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελαΐς – Unilever ΑΕ

Viewpoint: The value of time
Η οικονομική κρίση και οι νέες εργασιακές συνθήκες επιβάλουν σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ως μια τάση επένδυσης, υποστήριξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ένα επιμέρους σύστημα όλου αυτού του οικοσυστήματος HRM αποτελούν και τα συστήματα ωρομέτρησης. Τα σύγχρονα αυτά συστήματα απέχουν πολύ από τα κλασικά ρολόγια καταγραφής των ωρών εργασίας και πλέον δεν αποτελούν ένα είδος αστυνόμευσης, αλλά είναι απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού, την παρακολούθηση του κόστους ανθρώπινου δυναμικού, της αξιολόγησης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων και φυσικά όλα αυτά εναρμονισμένα πάντα με τις αλλαγές τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η γνώση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης από τον εργασιακό χώρο έχει μεγάλη σημασία για κάθε οργανισμό και η χρήση συστημάτων ωρομέτρησης αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις επιχειρήσεις και ακόμη ιδανικότερη για αυτές που διατηρούν υποκαταστήματα γεωγραφικά διεσπαρμένα.

Από τη χρήση τέτοιων συστημάτων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου λόγω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και υπολογισμών. Ωστόσο, στα σημαντικά οφέλη συγκαταλέγονται η παροχή αξιόπιστων δεδομένων, η πλήρης απεικόνιση του χρόνου εργασίας, δηλαδή καταγραφή των πραγματικών ωρών απασχόλησης και η δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων.

Παράλληλα, παρέχεται ασφάλεια καθώς όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στη βάση Η/Υ και μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων είναι σχετικά χαμηλό και η απόδοση της επένδυσης άμεση.

Το σίγουρο είναι ότι η βοήθεια που παρέχει η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε κάθε οργανισμό είναι πολύτιμη καθώς βοηθάει στη διαχείριση του πιο πολύτιμου κεφαλαίου του, του «Human Capital».

Σοφία Αγαθαγγέλου, Human Resources Manager, Interplast S.A.