Η πρωτιά αυτή μας γεμίζει ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί επιβραβεύει την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας μας και την πολυετή προσπάθεια τόσο της διοίκησης όσο και των 2.430 εργαζομένων στην Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως, να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και ευχάριστο, με ίσες ευκαιρίες για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων και την επιβράβευσή της προσπάθειας αλλά και των εξαιρετικών ιδεών.

Με στόχο τη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος έχουμε θεσμοθετήσει πρακτικές για τη διασφάλιση της ανοιχτής επικοινωνίας, της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων μας καθώς και την επιβράβευσή τους.

Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά, τους ανθρώπους μας, που μας ανέδειξαν πρότυπο εργασιακό περιβάλλον και μας έδωσαν την πρώτη θέση

  • Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας παίζουν οι τριμηνιαίες συναντήσεις της ανώτερης διοίκησης με τα στελέχη όλης της χώρας και οι αντίστοιχες συναντήσεις της τοπικής διοίκησης με όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, η αξιοποίηση των εργαλείων όπως το εταιρικό περιοδικό μας και οι οθόνες επικοινωνίας που έχουμε τοποθετήσει σε όλους τους κεντρικούς χώρους. Σημαντικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων μας με την ανώτερη διοίκηση αποτελούν και οι ομάδες εργασίας που δημιουργούμε κάθε χρόνο μετά τη διεξαγωγή και επικοινωνία των αποτελεσμάτων της Έρευνας Δέσμευσης εργαζομένων.
  • Μέσω του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης, πέραν της αξιολόγησης έναντι των ατομικών ετήσιων στόχων και τη δημιουργία ατομικού πλάνου ανάπτυξης, οι άνθρωποί μας λαμβάνουν συμβουλές/καθοδήγηση σε σχέση με τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις, χρησιμοποιώντας και εργαλεία όπως τα επίσημα career paths που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια για το σκοπό αυτό. Τον κύκλο της συνολικής ανάπτυξης συμπληρώνει η σειρά των εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας που στόχο έχουν την ενίσχυση των απαραίτητων εταιρικών και τεχνικών δεξιοτήτων για την επίτευξη εξαιρετικής απόδοσης σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο.
  • Βασικό παράγοντα ενίσχυσης της δέσμευσης των ανθρώπων μας αποτελεί το πρόγραμμα «Προσωπική Πρωτοβουλία για την Καριέρα» (Personal Initiative for Career), μέσω του οποίου όλοι ενημερώνονται για τις κενές θέσεις και έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν το επόμενο βήμα για την καριέρα τους κάνοντας αίτηση και περνώντας μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης.
  • Τα ολοκληρωμένα μας προγράμματα Αμοιβών και Παροχών στηρίζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Σημαντική πρωτοβουλία ήταν η πρόσφατη εισαγωγή του νέου προγράμματος «Extra Mile», μέσω του οποίου επιβραβεύουμε τις ιδέες των εργαζομένων που βασίζονται στην καινοτομία, την εξοικονόμηση ή/και τη διαφορετική διαχείριση κόστους καθώς και στην προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Όλες οι παραπάνω πρακτικές καθώς και πολλές άλλες, όπως η πιστοποίηση όλων των εγκαταστάσεών μας κατά OHSAS 18001 για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ανθρώπων μας σε εθελοντικά προγράμματα μας οδήγησαν στην κορυφή.

Η προσπάθεια μας, όμως, δε σταματάει εδώ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, προκειμένου να εφαρμόζουμε ακόμα πιο αναβαθμισμένες πρακτικές, με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση που διαπνέει τη δράση μας για τον τομέα των Ανθρωπίνων Πόρων.

Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά, τους ανθρώπους μας, που μας ανέδειξαν πρότυπο εργασιακό περιβάλλον και μας έδωσαν την πρώτη θέση.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου