Για την EXODUS Α.Ε. - εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνογνωσίας και παροχής υπηρεσιών - η ύπαρξη μίας υγιούς εταιρικής κουλτούρας, η οποία εμπνέει αξιοπιστία και σεβασμό, προάγει τη συντροφικότητα και τη δίκαιη μεταχείριση όλων, είναι πολύ σημαντική.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διατήρησης αυτής της κουλτούρας η εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά πρακτικών, κάποιες από τις οποίες εν συντομία αναφέρονται παρακάτω.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ενίσχυση των δυνατοτήτων δημιουργικής εργασίας και της συμμετοχής όλων των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποτελεί σταθερή πολιτική της EXODUS, η ενθάρρυνση της έκφρασης της γνώμης όλων και του διαλόγου. Για το λόγο αυτό, έχει δοθεί έμφαση στην αλληλεπίδραση, στη συνεχή επικοινωνία και στην ενημέρωση προς όλα τα επίπεδα.

Επιπλέον, η EXODUS θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων με αυτών των εργαζομένων και αναγνωρίζει την προσπάθεια της επίτευξης τους

Μία από τις πρακτικές, τις οποίες η εταιρεία ακολουθεί, και απορρέει από την  σπουδαιότητα της συμβολής των εργαζόμενων στην επιχειρηματική εξέλιξη, είναι το on-line σύστημα υποβολής προτάσεων – F.I.S.H. (Fresh Ideas Start Here with you) -, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις και ιδέες τους, για όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία.

Επιπλέον, η EXODUS θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων με αυτών των εργαζομένων και αναγνωρίζει την προσπάθεια της επίτευξης τους. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω του συστήματος προσωπικής στοχοθέτησης, το οποίο συνδέεται με την ετήσια αξιολόγηση και συνοδεύεται από την ανάλογη επιπλέον αμοιβή βάσει παραγωγικότητας.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το σύστημα αναγνώρισης και επιβράβευσης “ΗΡΑΚΛΗΣ”, το οποίο περιλαμβάνει τρεις δράσεις για το προσωπικό, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, επιβραβεύεται κάθε χρόνο μεταξύ άλλων, ο «Ηρακλής του έτους». Η συγκεκριμένη διάκριση αναγνωρίζεται ιδιαίτερα στην εταιρεία, τόσο από τους εργαζομένους, όσο και από τη διοίκηση.

Η χρήση τεχνολογιών αιχμής και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες, ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής, όπου δραστηριοποιείται η EXODUS, προϋποθέτουν τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των εργαζομένων, προκειμένου οι προσφερόμενες λύσεις να είναι αξιόπιστες και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών. Μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, επιδιώκεται η συνεχής ενδυνάμωσή του (λ.χ. μέσω ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης/ ανάπτυξης,).

Επιπροσθέτως, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται μετρήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας, μέσω της εσωτερικής έρευνας απόψεων προσωπικού, αλλά και του διαγωνισμού «Best Workplaces Hellas». Τα αποτελέσματα αναλύονται από τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διοίκηση και βάσει αυτών σχεδιάζονται οι αντίστοιχες ενέργειες βελτίωσης. Στη διερεύνηση και στο σχεδιασμό των ενεργειών βελτίωσης, συμβάλλουν ενεργά τα «focus groups», που οργανώνονται τακτικά κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συνεχής πρόκληση για τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, αφορά στη διατήρηση του άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, του φιλικού κλίματος και των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και στην περαιτέρω αύξηση τόσο του αισθήματος ικανοποίησης όσο και της δέσμευσης των εργαζομένων στην εταιρεία. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ώστε η εταιρεία να μπορεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες αλλά και να αδράξει τις ευκαιρίες, οι οποίες προσφέρονται μέσα από αυτήν.

Best Workplaces 2009: Οι 20 επιχειρήσεις – αντικείμενο του πόθου κάθε εργαζόμενου