Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε Φορείς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα», που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020), διοργανώνει δράσεις επιμόρφωσης για διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η παροχή γνώσεων και ορθής πληροφόρησης, προκειμένου οι παρενοχλητικές συμπεριφορές στο εργασιακό περιβάλλον να προλαμβάνονται, να καταγγέλλονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των εν λόγω επιμορφωτικών σεμιναρίων βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4808/2021) για τους εργοδότες φορείς.

Πιο αναλυτικά, οι δράσεις επιμόρφωσης στοχεύουν στα εξής:

  • Παροχή πληροφόρησης σε εργοδότες και διευθυντικά στελέχη για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στον κόσμο της εργασίας.
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.
  • Υποστήριξη των φορέων προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος4808/2021 και να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές.

Η επιμόρφωση παρέχεται δωρεάν, πραγματοποιείται διαδικτυακά και έχει διάρκεια οκτώ ώρες. Η έναρξη προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Μάρτιο. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση από το ΚΕΘΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.