Δεκαεννιά δισεκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις προβλεπόμενες δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να υποστηρίξει τα άτομα που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Η ΕΕ θα προκαταβάλει επίσης κονδύλια και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη δε θα είναι αναγκαία για την περίοδο 2009-2010. Μαζί με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλους εταίρους, θα δημιουργηθεί νέος μηχανισμός χορήγησης μικροδανείων για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνήθως δυσκολίες στην πρόσβαση στα αναγκαία κονδύλια για τη δημιουργία επιχείρησης ή μικροεπιχείρησης.

Η «κοινή δέσμευση της ΕΕ για την απασχόληση» προτείνει θεμελιώδεις προτεραιότητες και ενέργειες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και για την παροχή συνδρομής στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για την ανάκαμψη. Ο στόχος για όλους τους σχετικούς συντελεστές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ενώσεις των εργοδοτών, καθώς και για τα κράτη μέλη και την ΕΕ είναι να συνεργαστούν με για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Οι προτάσεις θα υποβληθούν στους ηγέτες της ΕΕ για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Ιουνίου.