Η Kleopas Alliott, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις εξελίξεις γύρω από τη νέα εργασιακή και φορολογική νομοθεσία, επισημαίνει το νέο εργασιακό καθεστώς στην ελληνική αγορά, όπως αυτό ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται να εκπληρώσουν τις ελληνικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της μείωσης του εργασιακού κόστους.

Η υπογραφή του δεύτερου Μνημονίου έφερε έξι σοβαρές αλλαγές για  τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με βασικό άξονα τις μειώσεις των αποδοχών τους.

Οι βασικές αλλαγές με ισχύ από 14/2/2012 είναι:
• Μείωση του βασικού μισθού κατά 22% και για τους νέους μέχρι 25 ετών κατά 32%.
• Κατάργηση όλων των επιδομάτων πλην τεσσάρων.
• Από 14/2/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις.
• Μείωση της ισχύος των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων μετά τη λήξη τους από έξι σε τρεις μήνες.
• Κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και περιορισμός της μόνο σε αυτές που αφορούν τον βασικό μισθό.
• Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Οι αλλαγές αυτές σημαίνουν για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τη μείωση του βασικού μισθού κατά 22% ή 32%, την κατάργηση όλων των επιδομάτων πλην του επιδόματος τέκνων, πτυχίου, θέσης και επικινδυνότητας, τον περιορισμό της μετενέργειας σε 3 μήνες, δηλαδή κάθε κλαδική σύμβαση που λήγει παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Οι νέες κλαδικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί ως τις 13 Μαΐου 2012. Οι εργοδότες μετά τις 13 Μαΐου 2012 μπορούν μονομερώς να μειώνουν τις αποδοχές των εργαζομένων για τους εργαζόμενους που η ΣΣΕ με την οποία αμείβονται έχει λήξει πριν τις 14 Φεβρουαρίου 2012 ή μετά την πάροδο τριμήνου από την λήξη ή καταγγελία τις ΣΣΕ με την οποία αμείβονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης τους.

Επισημαίνεται πως η μείωση των αποδοχών δεν είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες, αλλά προαιρετική και στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα προβαίνουν σε μείωση, θα πρέπει να γνωστοποιούν στους εργαζόμενούς τους τη δυνατότητα μείωσης των αποδοχών για να μην απεμπολήσουν τη δυνατότητα αυτή.

Με τις νέες ρυθμίσεις ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται σε €586,08 και το κατώτατο ημερομίσθιο σε €26,18.

Για τους νέους κάτω των 25 ετών ο μισθός διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση σε €510,95 και το ημερομίσθιο σε €22,83.