Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί, με την πανδημία του Κορωνοϊού να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Εντούτοις, η εν λόγω αύξηση αναμένεται να περιοριστεί με μέτρα πολιτικής, ενώ τα συστήματα μερικής απασχόλησης, οι επιδοτήσεις μισθών και η στήριξη των επιχειρήσεων αναμένεται να συμβάλλουν στον περιορισμό των απωλειών θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί στο 9,5% το 2020, από 7,5% το 2019, προτού μειωθεί εκ νέου σε 8,5% το 2021, ενώ στην ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 9% το τρέχων έτος, από το 6,7 % του 2019 και στη συνέχεια να μειωθεί περίπου στο 8% το 2021.

Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία σε σχέση με άλλα. Αυτό συμβαίνει διότι τα κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά και εκείνα στα οποία μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού εξαρτάται από τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι νέοι που εντάσσονται την περίοδο αυτή στο ανθρώπινο δυναμικό αναμένεται να δυσκολευτούν στο να διασφαλίσουν την πρώτη τους θέση εργασίας.