Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, πρότεινε στα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν ένα σύστημα που θα εγγυάται την προσφορά συμφωνίας ένταξης στην εργασία σε όλους τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους το αργότερο μετά από 18 μήνες ανεργίας.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα συνίσταται σε ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την επάνοδο του μακροχρόνια ανέργου στην εργασία. Μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος: καθοδήγηση, βοήθεια για την αναζήτηση απασχόλησης, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση, καθώς και στήριξη για τη στέγαση, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αποκατάστασης.

Η στήριξη θα πρέπει κατά την Επιτροπή να παρέχεται μέσω ενός «ενιαίου σημείου επαφής», ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η συνοχή της ενίσχυσης. Θα πρέπει επίσης να καθορίζονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των ανέργων όσο και των οργανισμών που παρέχουν στήριξη. Η πρόταση ζητά επίσης την ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών, μέσω συμπράξεων με τις δημόσιες αρχές, προβλέποντας μεγαλύτερη προσφορά υπηρεσιών γι’αυτούς, καθώς και την παροχή στοχοθετημένων οικονομικών κίνητρων. Η πρόταση της Επιτροπής έχει ήδη υποβληθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ για να συζητηθεί και να εγκριθεί. Η εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στη σύσταση θα ξεκινήσει μόλις τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία.