Μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση στον μόλυβδο και στις διισοκυανικές ενώσεις λαμβάνει από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία και της οδηγίας για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες.

Έτσι, με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, η Επιτροπή πρότεινε, για τον μόλυβδο, την περαιτέρω μείωση του ορίου επαγγελματικής έκθεσης από 0,15 mg/m3 σε 0,03 mg/m3, και τη μείωση της βιολογικής οριακής τιμής από 70 µg ανά 100 ml αίματος (70 µg / 100 ml) σε 15 µg / 100 ml, ενώ για τις διισοκυανικές ενώσεις πρότεινε να θεσπιστούν, για πρώτη φορά, οριακές τιμές, ήτοι συνολικό όριο επαγγελματικής έκθεσης 6µg NCO/m³ και όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης 12 µg NCO/m3.

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ μετά την έκδοση της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.