Με αφορμή τα κρούσματα του Κορονοϊού στην χώρα μας, το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας αναφέρει ότι άν μισθωτός μιας επιχείρησης που λειτουργεί κανονικά νοσήσει, απέχει από την εργασία του, έχοντας το δικαίωμα να λάβει τις αποδοχές του μέχρι ενός μήνα αν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας ή μέχρι ενός 15νθημέρου αν έχει συμπληρώσει 10ήμερο στον εργοδότη, αλλά όχι και έτος υπηρεσίας.

Επίσης, αν η επιχείρηση κλείσει κατόπιν διαταγής της Αρχής, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει τον μισθό του, όταν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη αλλά δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. Αντιθέτως, δεν δικαιούται αποδοχών αν ο λόγος οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Ο Κορoνοϊός συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, οπότε απαλλάσσει τον εργοδότη που δεν μπορεί να απασχολήσει τους μισθωτούς του, από την καταβολή αποδοχών σ’ αυτούς. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ν. 3850/10, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει μέτρα υγιεινής για την περιστολή της απειλής διαδόσεως του κορoνοϊού.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι αν στην επιχείρηση υπάρχει Ιατρός Εργασίας τότε, στις σχετικές υποδείξεις και συμβουλές αυτού απαιτείται να προσφεύγει τόσο ο εργοδότης, όσο και οι μισθωτοί, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφαλείας, ενώ πρέπει να πληροφορούν τον εργοδότη αν εμφανίζουν συμπτώματα που μπορεί να οφείλονται σε Κορωνοϊό κ.ά.