Ο Κώστας Βαβαρούτας, αναλύει πως η Creta Farms από τη διαχείριση των πόρων περνάει προς την αποτελεσματική Διοίκηση των ανθρώπων της και τις προτεραιότητες σε αυτή τη φάση της μετεξέλιξης.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Κώστας Βαβαρούτας: Η Στρατηγική ΔΑΔ στην Creta Farms βρίσκεται σε φάση μετεξέλιξης από τη διαχείριση των πόρων στην αποτελεσματική Διοίκηση των Ανθρώπων της. Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία διετία διατηρήθηκαν οι καλές πρακτικές που είχαν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια σε θέματα διαδικασιών, τεχνικών εκπαιδεύσεων και προτύπων διασφάλισης ποιότητας, ενώ έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη των Ανθρώπων, με την αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης, την εισαγωγή 360ο αξιολόγησης για Διευθυντικά Στελέχη, καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Επίσης, έγιναν ενέργειες ενδυνάμωσης του employer branding μέσα από συνεργασίες με φορείς, συμμετοχές σε Ημέρες Καριέρας και παρουσιάσεις των καλών πρακτικών σε κλαδικά συνέδρια και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία επικεντρώθηκε και σε θέματα οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, όπως στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Κώδικα Προμηθευτών, την αναθεώρηση του Οργανογράμματος, projects τα οποία ολοκληρώθηκαν με την ενεργό συμμέτοχη της ΔΑΔ.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Κ.Β.: Το 2018 αρχίζει με θετικούς οιωνούς για την εταιρεία, καθώς ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης, τόσο στο εσωτερικό (με την είσοδο σε νέες προϊοντικές κατηγορίες), όσο και με επέκταση της διεθνούς παρουσίας της, με νέες θέσεις εργασίας στη Ρουμανία, την Κύπρο και άλλες αγορές. Βάσει αυτής της στρατηγικής, η ΔΑΔ έχει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική στελέχωση των νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας για να στηρίξουν την ανάπτυξη αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η «διεθνοποίηση» της ΔΑΔ με την προσαρμογή εντύπων, εργαλείων και διαδικασιών στη γλώσσα και τις κουλτούρες των τοπικών αγορών. Πέραν τούτου, προτεραιότητα αποτελεί και η περαιτέρω ενίσχυση του employee engagement, μέσα από τη βελτίωση της επικοινωνίας και εμπειρίας των Ανθρώπων μας, αλλά και του employer branding μέσα από αξιοποίηση νέων εργαλείων και συνεργασιών με την αγορά εργασίας. Τέλος, η συμβολή της ΔΑΔ σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα παραμείνει υψηλή και για το νέο έτος.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Κ.Β.: Σε επίπεδο στελέχωσης, εκτιμάμε ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 70 νέες θέσεις εργασίας εντός του έτους, για τις οποίες υπάρχει πλάνο κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, για πολλές από τις θέσεις ευθύνης (σε Ελλάδα και εξωτερικό) ο στόχος είναι να καλυφθούν μέσα από εσωτερική ανάδειξη στελεχών στο πλαίσιο του career path τους, όπου λαμβάνονται υπόψη οι εσωτερικές αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα των δομημένων συνεντεύξεων με τους εσωτερικούς υποψήφιους, και με τη χρήση assessment tools  στις πιο senior από αυτές.

Σχεδιάζεται η ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογικών λύσεων όπως Skype interviews και Video CV’s που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής, ειδικά για θέσεις όπου είναι γεωγραφικά απομακρυσμένες, ή υπάρχει μεγάλος όγκος υποψηφίων. Σε θέματα ανάπτυξης, έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν εντοπιστεί μέσα από την πρόσφατη αξιολόγηση απόδοσης, καθώς και στην επέκταση της 360ο αξιολόγησης και σε άλλα στελέχη πέραν των ανώτατων διευθυντικών.

Για την ενίσχυση του employee engagement, σχεδιάζεται η υλοποίηση έρευνας κλίματος / ικανοποίησης εργαζόμενων, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναδείξουν τις περιοχές βελτίωσης, αλλά και η εφαρμογή HR Self Service λύσεων για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των εργαζομένων με τη ΔΑΔ. Επίσης, θα ενεργοποιηθεί και ένα σύστημα παρακίνησης και επιβράβευσης Νέων Ιδεών, στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως θέσης κι ιεραρχικής δομής.
Τέλος, η ΔΑΔ πρωτοστάτησε στη δημιουργία Ομάδας Έργου GRDP, καθώς και Επιτροπής CSR, προκειμένου να συντονιστούν και να υλοποιηθούν επιτυχώς αντίστοιχες δράσεις που ενισχύουν τόσο την ασφάλεια των δεδομένων, όσο και το αίσθημα της προσφοράς και του «ανήκειν» των Ανθρώπων μας.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Κ.Β.: Το 2018 φαίνεται από τους Δείκτες Τάσεων Αγοράς Εργασίας πως είναι έτος συγκρατημένης αισιοδοξίας, τόσο σε θέματα θέσεων εργασίας, όσο και σε θέματα ανάπτυξης, αμοιβών και παροχών. Επίσης, οι τάσεις για multitasking και βελτίωση παραγωγικότητας, για ευέλικτες μορφές απασχόλησης, βελτίωσης του employee experience, συνεχούς ανάπτυξης των εργαζομένων μέσω feedback, καθώς και περαιτέρω χρήσης της τεχνολογίας και των social media φαίνεται πως θα είναι κυρίαρχες.

Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Βαβαρούτας, Διευθυντής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Όμιλος CRETA FARMS, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.