Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με την αναγκαιότητα να οδηγηθεί η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της KPMG International με τίτλο «The Future of HR 2019: In the Know or In the No», στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.200 υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ.

Ενδεικτικά, ενώ μερικά υψηλόβαθμα στελέχη ΔΑΔ αξιοποιούν με σιγουριά τους πόρους και τις πληροφορίες που θα μετασχηματίσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό (ΑΔ) και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα λιγότερο σίγουρων στελεχών είτε έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση αναμονής, είτε παραμένει αδρανές. Με βάση τα βασικά ευρήματα της μελέτης, μόνο το 40% των υψηλόβαθμων στελεχών ΑΔ ανέφερε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, το 70% αναγνωρίζει την ανάγκη για μετασχηματισμό του ΑΔ, αλλά μόνο το 37% νιώθει αρκετά σίγουρο για την δυνατότητα της ΔΑΔ να μετασχηματιστεί. Το 42% συμφωνεί επίσης ότι η προετοιμασία του HR για ένα μέλλον που θα συμπεριλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΔΑΔ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Παράλληλα, η μελέτη καταδεικνύει ότι οι λειτουργίες της ΔΑΔ που υποβάλλονται σήμερα σε ψηφιακό μετασχηματισμό (ή που τον ολοκλήρωσαν πρόσφατα) θεωρούν την έλλειψη δεξιοτήτων (51%) και την έλλειψη πόρων (43%) ως τα βασικά εμπόδια στην προώθηση του μετασχηματισμού. Τέλος, η εταιρική κουλτούρα θεωρείται ένα μεγάλο εμπόδιο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με το 41% των ερωτηθέντων. Σχεδόν ένας τους τρεις (35%) δήλωσε ότι η τρέχουσα κουλτούρα της εταιρείας του είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην υλοποίηση των καθηκόντων και των διαδικασιών, παρά στην καινοτομία ή σε πρωτοποριακές διαδικασίες.