Η KPMG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για δέκατη όγδοη συνεχή χρονιά, της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για τον Ασφαλιστικό Κλάδο για το 2011.

H Έρευνα αυτή αποτελεί μία εκ των οκτώ ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η  Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 116 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία για το 2011 βασίζεται σε δείγμα 19 εταιρειών και 2 312 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: Το 50% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.

Για τις εταιρείες που έδωσαν αύξηση σε όλες ή τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων, η μέση συνολική αύξηση για το 2011 ανήλθε σε 2,7%. Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2012 κινούνται στο 2,9% (κατά μέσο όρο).

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης μέσα στο οικονομικό έτος 2010 ανήλθε στο 6,4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, και κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009 (7,7%).

To 25% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2010 ή θα προχωρήσει το 2011σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω μείωσης εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.kpmg.com/gr.