Περισσότερες από τις μισές εταιρείες σε βασικούς κλάδους της αγοράς αναμένεται να δώσουν μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις στους εργαζόμενους τους το 2014. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την ετήσια έρευνα που διεξάγει η KPMG ανά κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, στον Ασφαλιστικό Κλάδο το 64% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις, το 2013, σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 14% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, με το 57% των εταιρειών να προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2014. Για τον Κλάδο Καταναλωτικών Προϊόντων το 63% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 37% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2014, το 22% των εταιρειών δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 53% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (25%) το ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1,8% (διάμεσος).

Το 72% των εταιρειών του Κλάδου Υψηλής Τεχνολογίας έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2013, σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το 22% έδωσε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων. Ωστόσο, το 50% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το τρέχον έτος. Τέλος, στον Φαρμακευτικό και Αγροχημικό Κλάδο το 53% του δείγματος έδωσε μισθολογικές αυξήσεις το 2013 σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ενώ το 47% έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2014, το 29% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη με το 32% να προβλέπει μηδενικές αυξήσεις και το υπόλοιπο δείγμα (39%) να δηλώνει ότι το ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος).