Η Ελένη Κουρουπού, Manager, People Services, Consulting στην KPMG στην Ελλάδα, μας αναλύει πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητά τους, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα «εργαλεία» για την αναθεώρηση του πλαισίου αποδοχών και παροχών τους.

Η KPMG, με εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεξαγωγή Ερευνών Αποδοχών και Παροχών, χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία, εστιάζοντας στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στα θέματα αποδοχών και παροχών, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων.

Κύριες προκλήσεις στελεχών HR σε θέματα αποδοχών και παροχών
Ανάμεσα στις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν τα τελευταία χρόνια τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων από την αγορά (δικαίως η έκφραση «War for Talent»), η παρακίνηση των υφιστάμενων εργαζομένων καθώς και η διακράτησή τους. Αναζητώντας τρόπους αντιμετώπισης των παραπάνω, οι επιχειρήσεις καλούνται –ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν– να αναθεωρήσουν το πλαίσιο αποδοχών και παροχών τους, εστιάζοντας στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών και παροχών, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που απαιτείται να δαπανηθεί, το οποίο θα πρέπει να διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο.

Έρευνες Αποδοχών και Παροχών: Ένα χρήσιμο πολυεργαλείο»
Απαραίτητο «εργαλείο» για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου αποδοχών και παροχών ενός οργανισμού αποτελούν οι Έρευνες Αποδοχών και Παροχών, οι οποίες συλλέγουν, αναλύουν και παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση και δεδομένα. Μέσα από τις έρευνες αυτές, τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις πολιτικές που εφαρμόζει η αγορά γύρω από θέματα αποδοχών και παροχών, όπως πολιτικές αυξήσεων για την περίοδο αναφοράς, προβλέψεις αυξήσεων επόμενου έτος, πολιτικές μεταβλητών αποδοχών (bonus), παροχών καθώς και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, παρέχουν αναλυτικά μισθολογικά στοιχεία για ένα ευρύ φάσμα ρόλων από διαφορετικές οικογένειες θέσεων εργασίας.

Οι Έρευνες Αποδοχών και Παροχών δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, καθώς συμβάλλουν στα εξής:

 • ενημερώνονται αναφορικά με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τα θέματα αποδοχών και παροχών, ανάλογα με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν,
 • συγκρίνουν τις πολιτικές αμοιβών και παροχών τους με την αγορά και με επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν περισσότερο (του ίδιου ή και διαφορετικών κλάδων),
 • σχεδιάζουν/ανανεώνουν το πλαίσιο αποδοχών και παροχών τους,
 • γνωρίζουν πού τοποθετούνται τα πακέτα αποδοχών που καταβάλλουν στους εργαζόμενους σε σχέση με τον ανταγωνισμό (πάνω από τα επίπεδα της αγοράς, στα ίδια επίπεδα ή σε χαμηλότερα σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς).

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να συμμετάσχουν σε μία ή και περισσότερες έρευνες Αποδοχών και Παροχών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πιο ολοκληρωμένης σύγκρισης με την αγορά. Η πληροφόρηση που αποκτούν είναι χρήσιμη για τον σχεδιασμό στρατηγικών προτάσεων προς τη Διοίκηση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Η συμμετοχή μιας εταιρείας στις Έρευνες Αποδοχών και Παροχών
Καίρια σημασία έχει η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις Έρευνες Αποδοχών και Παροχών, καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση του μεγέθους του δείγματος, την αντικειμενικότητα του δείγματος και συνεπώς στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Επίσης, πολλές από τις έρευνες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να λαμβάνουν χωρίς κόστος μία συνοπτική περίληψη με τα κύρια συμπεράσματα και ευρήματα της έρευνας για τις τάσεις αποδοχών και παροχών της αγοράς, μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής τους. Ακόμα, επωφελούνται από ένα μειωμένο κόστος αγοράς για την απόκτηση της έκθεσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην οποία συμμετείχαν.

Επιλογή της κατάλληλης έρευνας
Ανάλογα με τις ανάγκες μίας επιχείρησης όσον αφορά σε δεδομένα της αγοράς, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουν έκθεση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε:

 • Γενικές Έρευνες Αποδοχών και Παροχών: αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων της αγοράς.
 • Κλαδικές Έρευνες: περιλαμβάνουν στοιχεία για συγκεκριμένους κλάδους όπως εμπορικός, φαρμακευτικός, καταναλωτικών προϊόντων, ασφαλιστικός, τραπεζικός, υψηλής τεχνολογίας κ.ά.
 • Εξατομικευμένες Έρευνες: περιλαμβάνουν στοιχεία από συγκεκριμένο δείγμα εταιρειών ή και θέσεων εργασίας.
 • Έρευνες Αποδοχών και Παροχών Ανώτατων Στελεχών: περιλαμβάνουν στοιχεία για τις θέσεις εργασίας των ανώτατων διευθυντικών στελεχών από επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

Για την επιλογή της κατάλληλης Έρευνας Αποδοχών και Παροχών, σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, ο κλάδος που δραστηριοποιούνται καθώς και οι συγκεκριμένες ανάγκες που μπορεί να έχουν κάθε περίοδο. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας (high tech) και επιθυμεί να προσελκύσει προφίλ υποψηφίων για την κάλυψη εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, μπορεί να επιλέξει να μελετήσει την έκθεση αποτελεσμάτων του κλάδου αυτού, προκειμένου να διαμορφώσει ένα κατάλληλο και ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.

Αν πάλι μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας επιθυμεί να προσελκύσει ένα στέλεχος πωλήσεων, τότε είναι χρήσιμο να διερωτηθεί αν τα πιθανά προφίλ υποψηφίων θα προέρχονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς κλάδους. Ως εκ τούτου, για τη διαμόρφωση του κατάλληλου πακέτου αποδοχών και παροχών μπορεί να διερευνήσει τα μισθολογικά στοιχεία, όχι μόνο από την κλαδική έρευνα (κλάδος ενέργειας), αλλά και από την Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών που περιλαμβάνει όλους τους κλάδους.

Σημαντικά κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης έρευνας είναι μεταξύ άλλων:

 • Το δείγμα των εταιρειών που συμμετέχουν, καθώς και το μέγεθος της αγοράς που εκπροσωπούν, το οποίο θα πρέπει να επαρκεί και να ανταποκρίνεται στο σύνολο της αγοράς (να περιλαμβάνει ελληνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς από διάφορους κλάδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά).
 • Το περιεχόμενο της έρευνας, το οποίο θα πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγει όσο το δυνατόν γίνεται πιο ολοκληρωμένα τα στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς και να αναθεωρείται κάθε φορά πριν τη διεξαγωγή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, εξελίξεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται για νέους ρόλους.
 • Η συνέχεια διεξαγωγής της έρευνας μέσα στα έτη, καθώς παρακολουθεί με τακτικότητα και μπορεί να απεικονίσει καλύτερα τις διακυμάνσεις της αγοράς από περίοδο σε περίοδο, δίνοντας πιο αξιόπιστα ευρήματα.
 • Οι θέσεις εργασίας που περιλαμβάνει η έρευνα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας.
 • Η αξιοπιστία και εμπειρία της ομάδας Συμβούλων που διεξάγει την έρευνα, καθώς θα πρέπει να έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αξιολόγηση και αντιστοίχιση των θέσεων σε σχέση με τις θέσεις της έρευνας και την εξοικείωση σε αντίστοιχες οργανωτικές δομές επιχειρήσεων, με κατανόηση στις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Συμπερασματικά
Οι Έρευνες Αποδοχών και Παροχών αποτελούν απαραίτητο «σύμβουλο» για τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς η αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχουν λειτουργούν υποστηρικτικά στη λήψη αποφάσεων για θέματα αποδοχών και παροχών. Επομένως, γύρω από το πλαίσιο αυτό, τόσο τα στελέχη όσο και γενικότερα οι επιχειρήσεις, πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον και να ενισχύουν τον ρόλο των ερευνών, καθώς είναι ουσιαστική η συμβολή τους στην προσέλκυση ταλέντων και τη δέσμευση και διακράτηση εργαζομένων, που αποτελούν ένα από τα πιο νευραλγικά θέματα που καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους.