Σύμφωνα με την νέα έρευνα της KPMG “The future of HR: Lessons from the Pathfinders”, κάποιες από τις λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως δημιουργούν αξία παρά το «διπλό» disruption που αντιμετωπίζουν. Όπως φαίνεται από την έρευνα, η ένταξη, η ποικιλομορφία και η ισότητα είναι παράγοντες που δημιουργούν πολύ μεγάλη αξία για την επιχείρηση και την κουλτούρα, ενώ η δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για τους εργαζόμενους έχει ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Παράλληλα, η συνεχής ανατροφοδότηση (“feedback”) για το αποτέλεσμα της εργασίας είναι ουσιώδης για τη λήψη των αποφάσεων αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των μελών των ομάδων. Γενικότερα, τα βασικά ευρήματα της έρευνας διακρίνονται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες: Ο παράγοντας κοινωνία στο δείκτη ESG (Environmental – Social – Governance), η προσέγγιση του “total workforce” και ο επαναπροσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο κόσμο της εργασίας.

Ο παράγοντας κοινωνία στο δείκτη ESG
Η συμπερίληψη, η ποικιλομορφία και η ισότητα είναι κάποιοι παράγοντες που δημιουργούν πολύ μεγάλη αξία για την επιχείρηση και την κουλτούρα της σύμφωνα με τους Pathfinders. (σ.σ.: Pathfinders είναι οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που εστιάζουν σε ολοκληρωμένες και αλληλοενισχυόμενες δεξιότητες και χαρακτηριστικά όπως είναι η εμπειρία του εργαζόμενου, τα δεδομένα και η ανάλυσή τους –  data and analytics -, η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού του αύριο, το ψηφιακό ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευση).  Την ίδια στιγμή, η έρευνα έδειξε ότι η «δεξαμενή» των ταλέντων είναι πια προσβάσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα για νέα επίπεδα καινοτομίας. Οι σημαντικές αλλαγές όπως υποστηρίζουν οι ερωτηθέντες της έρευνας, συμβαίνουν μόνο όταν όλοι στην επιχείρηση αναγνωρίζουν τις δικές τους προκαταλήψεις και προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

Η προσέγγιση του “total workforce”
H νέα φιλοσοφία “total workforce” φαίνεται να υιοθετείται από τους Pathfinders, οι οποίοι αμφισβητούν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και αναπτύσσουν νέες πιο σύγχρονες προοπτικές για το εργασιακό μέλλον. Έτσι, έχουν ως στόχο τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών για τους εργαζόμενους, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες τους με απώτερο στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Επιπλέον, επιδιώκουν την εύρεση καινοτόμων και πιο αποτελεσματικών τρόπων και μεθόδων για να προσδιορίσουν και να καλύψουν τα όποια κενά στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο επαναπροσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο κόσμο της εργασίας
Σύμφωνα με την έρευνα οι Pathfinders δοκιμάζουν και «πειραματίζονται» με νέους τρόπους εργασίας και σύγχρονες τεχνολογίες για να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να προσαρμοστεί στο disruption. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία που παρουσιάζει η συνεχής ανατροφοδότηση (“feedback”) αναφορικά με το αποτέλεσμα της εργασίας για τη λήψη των αποφάσεων αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των μελών των ομάδων. Οι Pathfinders, όπως υποστηρίζουν βασίζονται και χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης του εργατικού δυναμικού αλλά και για να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων.