Για 4η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Adecco Ελλάδας πραγματοποίησε την έρευνα «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» αποτυπώνοντας τη γνώμη εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας.

Πρώτο βασικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η διαχρονικά αυξητική τάση του ποσοστού των στελεχών που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς, τουλάχιστον μία φορά στην επαγγελματική τους ζωή. Συγκεκριμένα, το 64% των ερωτώμενων, που αυτή τη στιγμή εργάζονται, δήλωσε ότι έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον μία φορά, με το 32% να αναφέρει ότι χρειάστηκε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών για να επανατοποθετηθεί στην αγορά, ενώ το 15% χρειάστηκε 6-11 μήνες. Ωστόσο, για πρώτη φορά φαίνεται να εμφανίζει πτωτική πορεία η τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, αν και ακόμα σημαντικός αριθμός υποψηφίων εξετάζει την πιθανότητα αναζήτησης ευκαιριών εκτός Ελλάδας (22%).

Παράλληλα, στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι διαθέτουν το «πακέτο» των τυπικών και ποιοτικών προσόντων που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 98% δήλωσε ότι διαθέτει σε υψηλό βαθμό εργασιακό ήθος, 91% ομαδικότητα, 90% ευελιξία και προσαρμοστικότητα και το 89% απάντησε πως διαθέτει επίσης οργανωτικές ικανότητες. Τα χαμηλότερα ποσοστά αντίστοιχα εντοπίστηκαν σε δεξιότητες, όπως το επιχειρηματικό πνεύμα (68%), μαθηματικές γνώσεις (60%) και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (54%).

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής εταιρείας/ εργοδότη, οι δίκαιες αμοιβές, το καλό εργασιακό περιβάλλον, η ηθική, η διαφάνεια και η συνεχής προσαρμογή στις εξελίξεις για διατήρηση ανταγωνιστικότητας τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας. Τέλος, σχετικά με τον βαθμό στον οποίο υφίσταται η ισότητα και η διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο η πλειοψηφία των ερωτώμενων δήλωσε ότι οι εταιρείες δεν έχουν εφαρμόσει, σε ικανοποιητικό βαθμό πολιτικές που προάγουν τις δύο αυτές έννοιες, παρά το γεγονός πως οι πολιτικές αυτές είναι απαραίτητες για την προσέλκυση ταλέντων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε ποσοστό 87% ότι άτομα που δεν διαθέτουν ευρύ και ποιοτικό κύκλο γνωριμιών δεν διαθέτουν συνήθως ίσες ευκαιρίες πρόσληψης με τα άτομα που έχουν διευρυμένο και ποιοτικό δίκτυο. Επίσης, το 80% συμφώνησε ότι η πιθανότητα εγκυμοσύνης καθιστά τις γυναίκες λιγότερο επιθυμητές για μία θέση εργασίας και το 76% ότι η κρίση έχει εντείνει το φαινόμενο της αντικατάστασης στελεχών με πολυετή εμπειρία από άτομα με μικρότερη εμπειρία, χωρίς οι εταιρείες να εξασφαλίζουν την ομαλή εκπαίδευση και προετοιμασία τους για τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν.