Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αριθμό ΦΕΚ 2686/Απόφαση 31178/9 Μαϊου 2024) απόφαση για την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους, απολυθέντες της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής εταιρείας ΛΑΡΚΟ, άνω των 55 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των απολυθέντων της εταιρείας, οι οποίοι σωρευτικά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, συμπεριλαμβανομένων και όσων διανύουν το 55ο έτος της ηλικίας του εντός του 2024, ενώ δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 320 νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των ανέργων αυτών τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ περίπου και βαρύνει την ΔΥΠΑ, η οποία θα έχει και την ευθύνη υλοποίησής του.

Σχολιάζοντας την παραπάνω πρωτοβουλία, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε τα εξής: «Με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 12 Μαΐου, η Κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση δύο στοχευμένων προγραμμάτων εξασφαλίζοντας την εργασιακή τους ασφάλεια. Στους άνω των 55 ετών παρέχουμε τη δυνατότητα να εργαστούν έως 7 έτη, σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να συμπληρώσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. Ειδική πρόνοια υπάρχει και για όσους είναι έως 54 ετών, στους οποίους έχουμε εξασφαλίσει εργασία για δύο έτη σε φορείς του Δημόσιου τομέα». Η ΛΑΡΚΟ, η οποία τελεί υπό Ειδική Διαχείριση από τον Φεβρουάριο του 2020 λόγω της αδυναμίας της να αποπληρώνει συσσωρευμένα χρέη, έχει παύσει να λειτουργεί τους τελευταίους μήνες. Στο διάστημα αυτό (από το 2020) η μισθοδοσία των εργαζομένων καλύπτεται από το Δημόσιο με δαπάνη, που έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, η εξέλιξη του συγκεκριμένου σχεδίου θα παρακολουθείται προσεκτικά από το Υπουργείο Εργασίας, με απώτερο στόχο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του και ενδεχομένως να αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον, σε προβληματικές επιχειρήσεις αναλόγου βαρύτητας.