Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Lidl Ελλάς για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016 παρουσιάστηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου η οποία στοχεύει στη συνολική παρουσίαση της εταιρείας, αποτυπώνοντας την αξία που δημιουργεί για την αγορά, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των Προτύπων Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την Αναφορά Προόδου της Εταιρείας ως προς την τήρηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και αποτυπώνει επίσης τη δέσμευση της εταιρείας για την τήρηση των Αρχών AA1000APS. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο εστιάζει στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, δηλαδή στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στους Συνεργάτες, στους Εξωτερικούς Συνεργάτες και στα Προϊόντα, κάνει πράξη τη δέσμευσή της εταιρείας για ένα καλύτερο αύριο.

Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να συνδυάσει τους εταιρικούς στόχους της επιχείρησης με την ευρύτερη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κάποια βασικά στοιχεία από τη δεύτερη κοινωνικοοικονομική μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία για το οικονομικό έτος 2016-2017 όπως ενδεικτικά οι 17.413 θέσεις εργασίας το 2016 (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες), αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση με το 2015 όπου το σύνολο των θέσεων εργασίας ήταν 16.353.