Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal αναγνωρίστηκε από το Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2022 για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου περιβάλλοντος εργασίας με στόχο την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες: την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας & διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στην σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Η L’Oréal είναι μία από τις 418 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2022 (GEI), έναν από τους εγκυρότερους δείκτες σε θέματα διαφάνειας και ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

Η L’Oréal υπέβαλε μια κοινωνική έρευνα που δημιουργήθηκε από το Bloomberg, σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος παγκοσμίως. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φετινό δείκτη βαθμολογήθηκαν με βάση ένα παγκόσμιο όριο που καθορίστηκε από το Bloomberg για να αντικατοπτρίζει τη γνωστοποίηση και την επίτευξη ή την υιοθέτηση των καλύτερων στατιστικών και πολιτικών στην κατηγορία.