Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την 3η Ιουνίου 2013 προτίθενται να ξεκινήσουν η εταιρεία Μαϊλλης και η θυγατρική της Straptech στους εργαζόμενους τους στην Αλεξανδρούπολη.

Το πρόγραμμα εθελουσίας είναι άμεση συνέπεια της αλλαγής των όρων πληρωμής των προμηθευτών πλαστικών υλών και της αδυναμίας της να βρει την επιπλέον ρευστότητα για την αγορά των αναγκαίων πρώτων υλών για τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο εργοστασίων της στην Αλεξανδρούπολη. Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η μείωση της παραγωγής του εργοστασίου της Αλεξανδρούπολης καθίσταται αναπόφευκτη.