Ο όμιλος ManpowerGroup έδωσε στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα της έκθεσης με τίτλο «Εποχή της Προσαρμοστικότητας», σύμφωνα με την οποία το 74% των εργοδοτών στην Ελλάδα και το 76% παγκοσμίως δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο ταλέντο, ενώ ο κλάδος αντιμετωπίζει μια επιπρόσθετη πρόκληση αυτής της έλλειψης συμμετοχής των γυναικών, αφού οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου δυναμικού σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία. Η μελέτη τονίζει ότι η λύση για την ένταξη των γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής είναι η επένδυση στην εκπαίδευση, την εμπειρία και την έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει ορισμένες στρατηγικές που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα και να επιταχύνουν το δρόμο προς την ισότητα:

Αντιμετώπιση των Προκαταλήψεων στην Πρόσληψη: Για να τις αντιμετωπίσουν οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές όπως η «τυφλή» επιλογή (blind screening), η χρήση γλώσσας χωρίς φύλο στις περιγραφές εργασίας (gender-neutral language) και η χρήση ποικίλων εργαλείων πρόσληψης για να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις.

Παροχή Ευκαιριών για Επαγγελματική Ανάπτυξη: Οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση, mentoring και ευκαιρίες δικτύωσης για να βοηθήσουν τις γυναίκες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να επιτύχουν στον κλάδο της Πληροφορικής.

Υποστήριξη της ισορροπίας Εργασίας-Προσωπικής Ζωής: Οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, όπως τηλεργασία, μερική απασχόληση ή εργασία με μειωμένο ωράριο και γενναιόδωρες πολιτικές άδειας για γονείς, για να βοηθήσουν τις γυναίκες να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Δημιουργία Υποστηρικτικού Εργασιακού Περιβάλλοντος: Οι εταιρείες οφείλουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που εκτιμά τη διαφορετικότητα και προάγει τη συνεργασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρωτοβουλιών όπως, κατάρτιση σε θέματα συμπερίληψης και πολιτικές που προάγουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και την υποστήριξη της ψυχολογικής υγείας.

Επιδιόρθωση του Μισθολογικού Χάσματος: Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι εταιρείες πρέπει να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους μισθοδοσίας και να εξασφαλίζουν ότι οι γυναίκες αμείβονται με δίκαιο τρόπο και ισότητα. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν διαφάνεια για τους μισθούς και τις προαγωγές, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις.

Αύξηση της Διαφορετικότητας με την Παροχή Πρόσβασης στην Ψηφιακή Τεχνολογία:  Σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε κοινότητες αναπτυγμένων χωρών με χαμηλά εισοδήματα, η πρόσβαση στην τεχνολογία συχνά είναι περιορισμένη, προκαλώντας ένα ψηφιακό χάσμα. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στην τεχνολογία, περιορίζοντας τις ευκαιρίες τους για εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη. Παρέχοντας υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.ά., περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να ασχοληθούν με STEM προγράμματα τεχνολογίας και να έχουν περισσότερους πόρους για να ακολουθήσουν εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές ευκαιρίες.