Τουλάχιστον 1.200.000 εργαζόμενοι (περίπου το 60% των μισθωτών) αμείβονται ήδη με ατομικές συμβάσεις σε υποκατάσταση των «ληγμένων» κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων και χαμηλότερους έως 30% μισθούς ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει, έως το τέλος του 2013, το 1.600.000 (στο 80%).

Την εκτίμηση αυτή κάνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) σε Έκθεση για το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ΕΓΣΣΕ) μετά την εφαρμογή του Μνημονίου και την αλλαγή του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Την έκθεση παρουσίασε ο πρόεδρος της ΟΚΕ, Χρήστος Πολυζωγόπουλος διαπιστώνοντας ότι με «όχημα» την κρίση, αναπτύχθηκε ένας έντονος κρατικός παρεμβατισμός ο οποίος «έχει πλήξει καίρια τη συλλογική αυτονομία» και «οδηγεί στην απορρύθμιση του εργατικού δικαίου ως δικαίου προστασίας του εργαζομένου ως του ασθενέστερου μέρους της σχέσης εργασίας και σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού τις επιχειρήσεις».

Η ΟΚΕ προβλέπει επέκταση των μειώσεων των μισθών ακόμη και για τους αμειβόμενους με τις μειωμένες κατώτατες αποδοχές που σήμερα αντιστοιχούν στα 586 ευρώ μεικτά και στα 510 ευρώ για τους νέους «αν ο κατώτατος μισθός συνδεθεί, όπως προβλέπεται, με την πορεία της ανεργίας και της ανταγωνιστικότητας».

«Παρά την ανατροπή των συλλογικών διαπραγματεύσεων η κρίση παραμένει» δήλωσε ο ίδιος θέτοντας θέμα αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για λόγους κοινωνικής συνοχής και για την αποφυγή φαινόμενων αθέμιτου ανταγωνισμού στο κόστος εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΚΕ ζήτησε: Να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να ανακτήσει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «γενική εφαρμογή» για όλους τους εργαζόμενους και απέναντι στην εσωτερική υποτίμηση των μισθών να αντιπροταθεί μια αναπτυξιακή πολιτική με μέτρα που θα διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, θα στηρίζουν την εισαγωγή της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και θα δίνουν τις αναγκαίες κατευθύνσεις και τέλος ζήτησε τη στήριξη για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου και την εγχώρια παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.