Τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αναλύει η μελέτη με τίτλο «Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία» που εκπόνησαν η EY Ελλάδος και ο ΣΕΒ. Όπως επισημαίνεται, η βιομηχανία στην Ελλάδα έχει δείξει ανθεκτικότητα στις κρίσεις και τα τελευταία χρόνια διευρύνει το οικονομικό της αποτύπωμα και τη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία. Χαρακτηριστικά, η ευρύτερη βιομηχανία προσφέρει σημαντικό αριθμό καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και συγκεκριμένα 117.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, 3.500 ερευνητές εργάζονται αποκλειστικά σε αυτή, ενώ το σύνολο λαμβάνει 32% υψηλότερες μέσες αμοιβές σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία.

Επιπρόσθετα, η μελέτη σημειώνει ότι σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομηχανία αντιμετωπίζει πλήθος προκλήσεων, όπως οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι επιτακτικές ελλείψεις πρώτων υλών και εξαρτημάτων και η εκτίναξη του κόστους ενέργειας. Έτσι, αναδεικνύει τρία κρίσιμα στοιχήματα, τα οποία η ελληνική βιομηχανία πρέπει να κερδίσει για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Αυτά είναι η επένδυση στη «βιομηχανική αριστεία», η προώθηση και εμβάθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Και τα τρία αυτά στοιχήματα, είναι άμεσα συνδεδεμένα με το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ανάγκη ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Συνεπώς, η μελέτη καταλήγει σε μια δέσμη προτάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο και η διαρκής επένδυση στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Το ανθρώπινο δυναμικό η σημαντικότερη πρόκληση για την επόμενη τριετία
Στο πλαίσιο της μελέτης, καταγράφηκαν οι απόψεις 112 εκπροσώπων βιομηχανικών επιχειρήσεων στη χώρα μας, το 58% των οποίων εμφανίζεται αισιόδοξο για τις προοπτικές της βιομηχανίας και της μεταποίησης στην Ελλάδα κατά την επόμενη τριετία, ενώ μόνο το 28% πιστεύει ότι το reshoring αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη της δικής του επιχείρησης. Παράλληλα, ως σημαντικότερες εξωτερικές προκλήσεις της τελευταίας τριετίας αναφέρονται το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων (72%), τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού (65%), οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες (63%), και το κόστος των πρώτων υλών και υλικών παραγωγής (61%), ενώ για την επόμενη τριετία, ως σημαντικότερη πρόκληση, με διαφορά, αναδεικνύεται το ανθρώπινο δυναμικό (73%). Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ανησυχούν για τις προοπτικές εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού με συγκεκριμένη εμπειρία και γνώση (85%), αλλά και ανειδίκευτου ή entry-level προσωπικού με βασικές δεξιότητες και προσόντα (62%). Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι έχει εφαρμόσει δράσεις βιομηχανικής αριστείας (81%), ψηφιακού μετασχηματισμού (87%) και πρωτοβουλίες βιώσιμου μετασχηματισμού (87%), οι οποίες αφορούν, κυρίως, τις λειτουργικές περιοχές της παραγωγής (90%) και της ποιότητας (69%), ενώ ως σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή υλοποίησή τους αναφέρουν τη δέσμευση και υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση (76%) και την υψηλή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού (57%).