Σε κάθε συνάρτηση προς μελέτη ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον καθορισμό της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλητής αναζητώντας τρόπο συσχέτισής τους ώστε να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ενδεχόμενα αποτελέσματα σε περίπτωση που επηρεάσουμε τη μία από τις δύο.

Ως ανεξάρτητη μεταβλητή ορίζεται εκείνη που επιδέχεται επεξεργασία και ως εξαρτημένη αυτή που ο ερευνητής προσπαθεί να κατανοήσει. Έστω ότι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού επιθυμεί να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της απόδοσης των στελεχών (ανεξάρτητη μεταβλητή) και των τελικών εταιρικών αποτελεσμάτων (εξαρτημένη μεταβλητή).

Σαφώς, η ανεξάρτητη μεταβλητή τυγχάνει περαιτέρω «επεξεργασίας» μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εξέλιξης, στοιχεία που μπορούν να καλλιεργηθούν εντός του εταιρικού περιβάλλοντος και να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την τελική απόδοση των στελεχών, αλλά και τη δέσμευση που παρουσιάζουν απέναντι στο στρατηγικό σκοπό της εταιρείας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας ωστόσο, κατατάσσεται αρκετές φορές στους αστάθμητους παράγοντες μίας παραγωγικής διαδικασίας, καθώς είναι αρκετά δύσκολο να μετρήσεις τα αποτελέσματα μίας εκπαίδευσης για παράδειγμα, και τον τρόπο που μέσω της δραστηριοποίησης των στελεχών, αυτή μπορεί να επηρεάσει τα τελικά αποτελέσματα.

Τα HR Metrics είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, υπολογίζοντας το ενδεχόμενο κόστος ή ωφέλεια που οι ενέργειες του τμήματος επιφέρουν, όπως αναλύεται εκτενέστερα σε επόμενες σελίδες. Με δεδομένο αυτό, λοιπόν, είναι αρκετά πιο εύκολο να απλοποιηθεί η συνάρτηση και να οδηγηθούμε σε απτά και αποδεδειγμένα πλέον συμπεράσματα.