Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο εφαρμογής του προγράμματος «Microsoft Civil Servants Academy», με την εκπαίδευση των πρώτων πενήντα Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Η 1η Ακαδημία Δημοσίων Υπαλλήλων σε τεχνολογίες Microsoft, στοχεύει σύμφωνα με την εταιρεία, στην υλοποίηση ενός πρωτοπόρου προγράμματος εκπαίδευσης μεγάλης κλίμακας, μέσω μίας βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ της Microsoft και του ΕΚΔΔΑ, με ορίζοντα την κατάρτιση και πιστοποίηση μέχρι 250.000 δημοσίων υπαλλήλων σε διαφορετικές ψηφιακές ιδιότητες.

Η συνεργασία περιλαμβάνει συνολικά την Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ σε τεχνολογίες cloud, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού της Microsoft, διαδραστικά εργαστήρια, vouchers πιστοποίησης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης νέων προγραμμάτων σε τεχνολογίες cloud.

Παράλληλα, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το ΕΚΔΔΑ θα έχει και την ευκαιρία να αποκτήσει μια δεξαμενή Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στο Microsoft Office (MOS), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, σε εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / Ελλάδα 2.0 , ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πιστοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ και της Microsoft θα μοριοδοτούνται.