Οι πρωτόγνωρα δύσκολες οικονομικές συγκυρίες οδηγούν τις επιχειρήσεις σε μειώσεις αποδοχών είτε κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους είτε μονομερώς από τους εργοδότες με την καθιέρωση ευέλικτων μορφών απασχόλησης με σκοπό να αποφευχθούν ενδεχόμενες απολύσεις, να διασωθούν οι θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί εν τέλει η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η μείωση των αποδοχών σε έναν εργαζόμενο μπορεί να γίνει μονομερώς μόνο στην περίπτωση που οι καταβαλλόμενες αποδοχές του είναι μεγαλύτερες των νομίμων και μόνο κατά το τμήμα τους που υπερβαίνει τις νόμιμες.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι αποδοχές αποτελούν ουσιώδη όρο της σύμβασης εργασίας, ενδεχόμενη πρόταση για μείωσή τους προϋποθέτει την αναγκαία συναίνεση του μισθωτού, ενώ κάθε μονομερής μείωση των αποδοχών μισθωτού συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολών των όρων εργασίας και δεν επιτρέπεται.

Ως νόμιμες αποδοχές θεωρούνται οι καθοριζόμενες από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαιτητική απόφαση, η οποία δεσμεύει τους συγκεκριμένους ανά περίπτωση μισθωτούς. Όταν σε μια επιχείρηση υπάρχει επιχειρησιακή ΣΣΕ, όλο το προσωπικό της επιχείρησης δεσμεύεται υποχρεωτικά από αυτή.

Σε κάθε περίπτωση όμως κατώτατο όριο προστασίας για όλους τους μισθωτούς, εφόσον δεν καλύπτονται από ειδικότερη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αποτελούν οι αποδοχές (και λοιποί όροι) που καθορίζει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η πρόσφατη νομοθεσία ανέτρεψε άρδην τα όσα ίσχυαν στη συρροή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αφού υποχωρεί η αρχή της ευνοϊκότερης για τον μισθωτό ρύθμισης σε περίπτωση σύγκρουσης συλλογικών συμβάσεων στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον για το διάστημα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.

Με το άρθρο 37 του Ν. 4024/2011, πανηγυρικά πλέον αναγνωρίζεται η υπεροχή της επιχειρησιακής έναντι της κλαδικής ρύθμισης, ανεξαρτήτως αν η πρώτη περιέχει ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες ρυθμίσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι το πεδίο ισχύος της είναι αυστηρά στενό, περιοριζόμενο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εντός της οποίας οι διαμορφούμενες μέσω της ΣΣΕ εργασιακές σχέσεις, έστω και δυσμενέστερες έναντι των αντίστοιχων της κλαδικής επικρατούν μη επιδεχόμενες την αλλοίωσή τους από τρίτες ευρύτερου επιπέδου ρυθμίσεις.

Η απαγόρευση αποκλίσεώς τους ακόμα και από τις ευνοϊκότερες κλαδικές ρυθμίσεις στηρίζεται προφανώς στη σκέψη ότι σε κάθε επιχείρηση πρέπει να διαμορφώνεται μια ισόρροπη ανάλογη με τις ανάγκες και την οικονομική της αντοχή, πολιτική.

Μείωση των αποδοχών μπορεί να γίνει επίσης με την καθιέρωση της μερικής απασχόλησης, είτε με τη μορφή της μειώσεως του ημερησίου ωραρίου (καθημερινώς ή επί λιγότερες μέρες την εβδομάδα) είτε με τη μορφή της μειώσεως του αριθμού των ημερών απασχόλησης, διατηρουμένου όμως του πλήρους ωραρίου (εκ περιτροπής απασχόληση). Και σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαία η γραπτή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η οποία υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο νόμος 34846/2010 παρέχει στον εργοδότη τη δυνατότητα να επιβάλει μονομερώς το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζομένους της επιχείρησής του για 9 (εννέα) μήνες, όταν συντρέχει περίπτωση περιορισμού της επιχειρησιακής του δραστηριότητας και εφόσον προηγηθεί διαβούλευση με τους μισθωτούς.

Σκοπός της επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης είναι η αντιμετώπιση πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η αποφυγή μειώσεων θέσεων εργασίας. Τέλος, ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει τον εργοδότη να θέσει μονομερώς σε διαθεσιμότητα το προσωπικό του (όλο ή μέρος αυτού) για τρεις (3) συνεχείς μήνες ετησίως καταβάλλοντάς του το μισό από το σύνολο των τακτικών αποδοχών που εισέπραξε τους δύο τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας επέρχεται μερική αναστολή της σύμβασης εργασίας για ορισμένο νόμιμο λόγο.

Σημειώνεται δε ότι οι αποδοχές της διαθεσιμότητας δεν συμψηφίζονται με τις αποδοχές που ο μισθωτός εισέπραξε από την εργασία του σε τρίτο, γιατί αυτές αποτελούν αντιστάθμισμα του οικονομικού κινδύνου στον εργαζόμενο, έτσι που η εργασία του μισθωτού σε τρίτο αποτελεί δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E:
[email protected], Τ: 210-6431387, F: 201-6460313.