Με τον μηχανισμό της «Συν-Εργασία» επιδιώκεται να υπάρξει αφενός διασφάλιση των συμβάσεων αορίστου χρόνου και αφετέρου ενίσχυση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, με τη μείωση του κόστους εργασίας.

Γράφει η Κορίνα Πασχαλιώρη, Δικηγόρος, ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία

Η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης της νέας εκ περιτροπής εργασίας, που είχε νομοθετηθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη διευκόλυνση των πληγεισών επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους τους, συνοδεύτηκε από την καθιέρωση μίας νέας δυνατότητας κάθε επιχείρησης, είτε ανήκει στις πληγείσες είτε στις επαναλειτουργούσες είτε και σε όσες εξακολουθούσαν, εν μέσω της πανδημίας, να λειτουργούν κανονικά, να ενταχθεί στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» του Υπουργείου Εργασίας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην οικεία Υπουργική Απόφαση (δηλαδή μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή, για όσες δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον μηχανισμό) και για χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως και την 15.10.2020.

Οι εργοδότες μπορούν να εντάσσονται για έναν ή περισσότερους μήνες που οι ίδιοι θα ορίζουν, ενώ κατά τον ίδιο τρόπο θα ορίζουν και το σύνολο ή το μέρος του ανθρώπινου δυναμικού τους που θα εντάσσεται στον ως άνω μηχανισμό. Προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται κατά την 30.05.2020 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και να μην βρίσκονται σε αναστολή. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή, τότε η υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ ισοδυναμεί με οριστική ανάκληση αυτών από την αναστολή, ενώ οι εργαζόμενοι απασχολούμενοι με μερική απασχόληση αποκλείονται από την ένταξη στον μηχανισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης, οι εργοδότες θα μπορούν, μονομερώς, να προβαίνουν σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας του εργαζομένου έως του 50%, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, χωρίς ωστόσο αυτή η μείωση να θεωρείται και ως μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους από πλήρους σε μερική απασχόληση. Οι εργαζόμενοι θα αμείβονται για τον χρόνο της πραγματικής τους απασχόλησης βάσει του μειωμένου ωραρίου που θα έχουν, ενώ θα καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ κατά τον ίδιο τρόπο θα λάβουν και μέρος επιδόματος αδείας και δώρου Χριστουγέννων 2020. Η μείωση του ωραρίου μπορεί να λάβει και τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, αρκεί η μείωση του ωραρίου κάθε εβδομάδα να μην είναι ανώτερη του 50% της πλήρους απασχόλησής τους. Προς διασφάλιση, μάλιστα, των θέσεων εργασίας, οι εργοδότες απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων των εργαζομένων που έχουν θέσει στον μηχανισμό αυτό, ενώ θα πρέπει, επιπλέον, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρόνο εντάσσονται στον μηχανισμό.

Η ολοκλήρωση της ένταξης στον μηχανισμό προβλέπεται σε δύο φάσεις για τους εργοδότες: Αρχικά, οι εργοδότες θα πρέπει να προβούν σε Υπεύθυνη Δήλωση στην ΑΑΔΕ και, εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους, προβαίνουν σε αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, αναφέροντας τους εργαζομένους που θα μειωθεί κάθε εβδομάδα το ωράριό τους και το μειωμένο ωράριο απασχόλησής τους για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον μηχανισμό. Σε δεύτερη φάση, οι εργοδότες θα πρέπει να προβούν σε νέα υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, αναφέροντας τις μικτές αποδοχές των εργαζομένων αυτών και τις καταβαλλόμενες βάσει της μειωμένης απασχόλησής τους. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση των εργοδοτών να υποβάλλουν το έντυπο Ε4 για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από μία τέτοια αλλαγή εξακολουθεί να υπάρχει και γι’ αυτούς τους εργαζομένους.

Δεδομένης της αλλαγής του ωραρίου, κρίνεται επιτακτικό οι εργαζόμενοι αυτοί να ενημερώνονται για την ένταξή τους στον ως άνω μηχανισμό. Η μονομερής επιβολή του νέου μειωμένου ωραρίου δεν σημαίνει άνευ ετέρου ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν, στο πλαίσιο των γενικών εργατικών αρχών και δικαιωμάτων, να αμφισβητήσουν την επιλογή τους και την ένταξή τους στον ως άνω μηχανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι εργοδότες απαιτείται, πριν την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου, να καθορίσουν σαφώς τα κριτήρια επιλογής των εργαζομένων, ιδίως σε περιπτώσεις που στον ως άνω μηχανισμό δεν εντάσσεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]emalis.gr
T: 210-6431387