Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-HRMinSMEs έδωσε στη δημοσιότητα το Εργαστήριο ΔΑΔ του ΟΠΑ. Βάσει αυτών, προκύπτει ότι η ΔΑΔ στις ΜΜΕ είναι συνήθως ευθύνη των ιδιοκτητών και των γενικών διευθυντών, αφού μόνο στο 1/5 των περιπτώσεων απασχολείται εξειδικευμένος επαγγελματίας. Ταυτόχρονα, ως κυριότερες προκλήσεις για τις ΜΜΕ στον χώρο της ΔΑΔ καταγράφονται η εκπαίδευση και οι υψηλές αμοιβές των εργαζομένων, πιθανώς γιατί απαιτούν την υψηλότερη επένδυση, ενώ όσο μικρότερη η επιχείρηση, τόσο περισσότερο αξιοποιεί την εξωτερική ανάθεση για επαναλαμβανόμενες, συστηματικές λειτουργίες, π.χ. πληροφοριακά συστήματα και μισθοδοσία.

Παράλληλα, όσο μικρότερη η επιχείρηση, τόσο μικρότερη η ποικιλία των εργαλείων ΔΑΔ που αξιοποιεί, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις λειτουργίες, δηλαδή προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και αμοιβές εργαζομένων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένας σημαντικός αριθμός ΜΜΕ επενδύει στο employer branding με σκοπό την ανάπτυξη της θετικής του φήμης ως εργοδότης, ενώ ένα ισχυρό employer brand, όταν στηρίζεται από τη διοίκηση συνειδητά και συστηματικά, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ΔΑΔ στις ΜΜΕ. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η ηλικιακή ποικιλομορφία είναι πιο συχνό φαινόμενο στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με τη χρήση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης να είναι πιο συνηθισμένη στις μεγάλες επιχειρήσεις από ότι στις ΜΜΕ. Ωστόσο, είναι σημαντική η αύξηση της τηλεργασίας, τόσο στις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και στις ΜΜΕ.

Υψηλότερες οι απουσίες στις μεσαίες επιχειρήσεις
Η εν λόγω έρευνα επισημαίνει ακόμα πως η κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών ΔΑΔ, όπως και το αν μία επιχείρηση είναι οικογενειακή. Επιπλέον, οι πλούσιες αμοιβές των εργαζομένων είναι το μόνο στοιχείο του μίγματος πρακτικών ΔΑΔ που φαίνεται να ενισχύει την απόδοση, ανεξάρτητα από τα άλλα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε ειδικά στον κλάδο του τουρισμού/ φιλοξενίας, ενώ η ύπαρξη γενικώς μηχανισμών ανατροφοδότησης σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων συνδέεται θετικά με την επιχειρηματική απόδοση στις ΜΜΕ. Τέλος, η τυπική αξιολόγηση των εργαζομένων, με φόρμες και πρότυπα, συνδέεται με χαμηλή απόδοση στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι απουσίες, ένας από τους κύριους δείκτες αποδοτικότητας της ΔΑΔ, φαίνεται να είναι υψηλότερος στις μεσαίες επιχειρήσεις, πιθανώς γιατί εκεί είναι χαλαρότερες οι δικλείδες ελέγχου και πρόληψης από ότι στις μικρές, όπου γίνεται άτυπα, αλλά και στις μεγάλες, όπου γίνεται τυποποιημένα).