Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας έβαλαν οι διοικήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και της KPMG στην Ελλάδα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της KPMG. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πραγματική αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η συνεργασία ΟΠΑ και KPMG περιλαμβάνει άμεσες και μεσοπρόθεσμες υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις σε 6 βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης, έρευνας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων σε σύγχρονα αντικείμενα. Οι πυλώνες συνεργασίας είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

  • Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΟΠΑ στην KPMG
  • Χορηγική υποστήριξη της KPMG στην εφημερίδα ΟΠΑ News
  • Διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία με δυνατότητα υποστήριξης της εταιρείας σε διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες και συνεργασίας με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ
  • Διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
  • Συμμετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνει το ΟΠΑ
  • Διενέργεια ερευνών-μελετών από το επιστημονικό προσωπικό και τα ερευνητικά εργαστήρια του ΟΠΑ σε τομείς επιχειρηματικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος από πλευράς της KPMG.