Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας της ΔΥΠΑ και του ΟΠΑ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των σχετικών στρατηγικών προκλήσεων.

Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά σε πεδία, όπως η ενίσχυση της καινοτομίας στην αγορά εργασίας, διαμέσου της υποστήριξης επιχειρήσεων, η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, διαμέσου σχετικών δράσεων εκπαίδευσης και έρευνας, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΥΠΑ και η ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης.