Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) προχώρησε η PwC Ελλάδας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για δυναμικές συνεργασίες, με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος του εν λόγω μνημονίου είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία δομών, καθώς και η υποστήριξη οικοσυστημάτων καινοτομίας σε επιλεγμένες γεωγραφικές ή/και θεματικές περιοχές.

Παράλληλα, οι δύο φορείς επιδιώκουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη βιομηχανία και στην ερευνητική κοινότητα, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας των δύο χώρων.